S i s ä l l y s l u e t t e l o t

Huom! Hypertekstilinkkiä klikkaamalla saat avattua artikkelin.

 

 

Psykoterapia 2/2022

Artik­ke­lit

Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 2

Kuu­lu­mi­sia

 • Sari Rasi­la: The­ra­peian Oulun pai­kal­lis­osas­ton ter­vei­set

In memo­riam

 • Anu Kaja­maa & Rit­va Pölö­nen: Rit­va Kaja­maa

Bion-pals­ta

 • Esko Kle­me­lä: Ana­lyyt­ti­sen ken­tän arvoi­tus

Kolum­ni

 • Juk­ka Aal­to­nen: Soda­ni­käi­set eivät van­he­ne

Psykoterapia 1/2022

Artik­ke­lit

 • Kir­si Pulk­ki­nen: Trau­ma­muis­to­jen akti­voi­tu­mi­nen psy­koa­na­lyyt­ti­ses­sa pro­ses­sis­sa – tapaus­tut­ki­mus
 • Anna Col­lan­der: Suu­ri yksi­näi­syy­den kehä – luo­vuu­des­ta ja yhtey­des­tä
  (PDF-ver­sio)
 • Kat­ri Pauk­ku­nen: Nos­talg­hia. Ark­ki­tyyp­pe­jä Andrei Tar­kovs­kin elo­ku­van unen­omai­ses­sa myy­tis­sä 
 • Sami Sal­mi­nen: Kat­ke­ruu­den psy­ko­dy­na­mii­kas­ta ja aut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta
 • Kari Kur­ke­la: Aja­tuk­sia luo­van asen­teen dyna­mii­kas­ta psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­sa suh­tees­sa

Kir­joi­tuk­sia

 • Sirk­ku Kivis­tö: Psy­ko­lo­gien tulo kent­tä­työ­hön – tuo­kio­ku­via senio­rip­sy­ko­lo­gien työ­muis­tois­ta

Mart­ti Sii­ra­la 100 vuot­ta – arkis­tos­ta lou­hit­tua: Osa 1

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

Arvioin­te­ja

 • Ossi Taka­la: Lee­na Jaak­ko­la ym.: Tun­ne­fo­kusoi­tu psy­ko­dy­naa­mi­nen lyhytp­sy­ko­te­ra­pia
 • Johan­nes Myy­rä: Sami Alan­ne: Vää­rän tie­don puu
 • Karo­lii­na Maan­mie­li: Tomi Berg­ström: Mie­le­tön häi­riö. Psy­kiat­rian ongel­ma ja sen rat­kai­su

Bion-pals­ta

 • Esko Kle­me­lä: Mie­len muu­tos­ten poh­ja­ta­sol­la

Kolum­ni

 • Juk­ka Aal­to­nen: Mer­kil­li­nen vapaus ja psy­ko­te­ra­pian huo­koi­suus

Leh­den kir­joit­ta­jat
Psykoterapia 4/2021

Pää­kir­joi­tus

Artik­ke­lit

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

Ajan­koh­tais­ta

Bion pals­ta

 • Esko Kle­me­lä: Väki­val­ta: sisäi­nen ja ulkoi­nen

Kolum­ni

 • Vesa Tal­vi­tie: Psy­koa­na­lyy­sin brän­di­po­ten­ti­aa­lis­ta

Leh­den kir­joit­ta­jat
Psykoterapia 3/2021

Artik­ke­lit

Kir­joi­tuk­sia

 • Ola­vi Lind­fors: Fokuk­ses­sa trans­fe­rens­si­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia

Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia

Arvioin­te­ja

 • Mart­ti Ajo & Paa­vo Ket­tu­nen: Pau­li Nie­me­lä: Aika­mat­ka itseen. Nuo­ren papin mie­len­muu­tos
 • Har­ri Vir­ta­nen: Irvin D. Yalom: Tera­pian lah­ja

Kes­kus­te­lua

 • Hen­rik Enc­kell & Vesa Tal­vi­tie: Metap­sy­ko­lo­gias­ta

Bion-pals­ta

 • Esko Kle­me­lä: Kata­stro­faa­li­nen muu­tos

Kolum­ni

 • Johan­nes Myy­rä: Vai­e­tut vai­en­ne­tut

Leh­den kir­joit­ta­jat
Psykoterapia 2/2021


Juha­ni Iha­nus: Mikä muu­tos?


Artik­ke­lit


Gudrun Kristmannsdottir: Syömishäiriöiden terapeuttisen hoidon haasteet


Erno Säi­sä­nen: Kir­jai­li­ja muu­ka­lai­se­na: huo­no-osai­suu­den ilmiöt koke­mus­ten ja toi­min­nan taus­tal­la Mat­hias Rosen­lun­din teok­sis­sa


Kati Kajas­tus: Vapau­des­ta ja amma­tin­va­lin­nas­ta


Axel Ami­noff: Rai­vo­koh­tauk­sis­ta


Kir­joi­tuk­sia


Lee­na Jaak­ko­la: Inten­sii­vi­nen psy­ko­dy­naa­mi­nen lyhytp­sy­ko­te­ra­pia - psy­ko­dy­naa­mi­seen psy­ko­te­ra­pi­aan lisää vai­kut­ta­vuut­ta


Esko Kle­me­lä: Etäp­sy­ko­te­ra­pian ongel­mia


Hele­na Hie­tao­ja-Holm­ström: Todel­li­suu­den­ta­jus­ta koro­na-aikaan


Sohvi'en maa­il­ma


Juha­ni Iha­nus & Mart­ti Tuo­hi­met­sä: Neu­rop­sy­koa­na­lyy­sis­ta ja Freu­dis­ta - Mark Solm­sin haas­tat­te­lu


Semi­naa­ri­kuu­lu­mi­sia


Anne Ant­to­nen: Pari- ja per­hep­sy­koa­na­lyy­sin maa­il­man­kongres­sis­sa onli­ne


Arvioin­te­ja


Lee­na Eilit­tä: Mikael Enc­kell: Öpp­na menin­gar - Essäer


Karo­lii­na Maan­mie­li: Juha­ni Iha­nus: Psyy­ke ja his­to­ria


In memo­riam


Kari Vii­ni­sa­lo, Mar­jo Savi­jär­vi & Riik­ka Savi­jär­vi: Päi­vik­ki Vii­ni­sa­lo


Bion-pals­ta


Esko Kle­me­lä: Ver­baa­li­nen aja­tus: syn­ty ja tuho


Kolum­ni


Har­ri Hyyp­pä: Herääm­me­kö unes­ta?


Leh­den kir­joit­ta­jat

Psykoterapia 1/2021


Martti Tuohimetsä: Seuraavatko teoriat uutta tietoa?


Artikkelit


Emma Riekko: Kohti lisääntyvää autonomiaa - eriytymisen ja itsenäistymisen polut lapsuudessa ja nuoruusiässä


Anna Lepistö: Elämän tarkoituksia


Marjukka Westerlund: Piiloleikki -- leikillisyydestä psykoterapiassa


Tuire Liukkonen & Antto Luhtavaara: Ajatuksia ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta nuoruusikäisten psykoterapiassa


Leena Granlund: Valkoinen nauha - tarina väkivallan kierteestä, nuoruudesta ja ideologian kaipuusta


Antto Luhtavaara: Ei pidä jäädä kiusaantuneisuuteen makaamaan


Arto Pylväs: Trauman prosesseja


Arviointeja


Esko Klemelä: Svensson Patrik: Ankeriaan testamentti. Pojasta, isästä ja maailman arvoituksellisimmasta kalasta


Mirja Malmberg: Frank Martela: Elämän tarkoitus. Suuntana merkityksellinen elämä


Ajankohtaista


Tuomo Tikkanen: Kelan kuntoutuspsykoterapiat jatkuvat - tulevaisuus vaakalaudalla


Bion-palsta


Esko Klemelä: Bionin lähteillä


Kolumni


Jukka Aaltonen: Läheisyys, etäisyys ja covidin aika
Psykoterapia 4/2020


Juhani Ihanus: Psykoanalyysi arjen keskellä - mistä teoriassa on puhe?


Artikkelit


Sirpa Tokola-Kemppi: Psykoanalyyttinen hoito asiakaskokemuksen näkökulmasta


Annarilla Ahtola: Kiusaaminen, katse, kasvot


Piia Koivumäki: Kehollisuuden ulottuvuudet Lauri Rauhalan holistisessa ihmiskäsityksessä - esimerkkinä addiktio


Timo Totro: "Efesoksen mellakka" kompleksisuusajattelun näkökulmasta


Kirjoituksia


Anna Collander: "On ilo tulla nähdyksi mutta katastrofi paljastua" -- Vastaamon tietovuodosta


In memoriam


Sirpa Fry: Kirstiä ajatellessa


Heli Mertanen & Anja Toppinen: Kirsti ja jooga


Arviointeja


Markku Nieminen: Psykoanalyysi ja uskonto - Ana-María Rizzuto psykoanalyytikkona


Vuokko Hägg: Aikaterini Fotopoulou, Donald Pfaff & Martin A. Conway (toim.): From the couch to the lab


Juhani Ihanus: Timo Sampolahti: Psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana


Riitta Hyrck: Ritva Uhinki: Sielua särkee - mistä apu


Harri Hyyppä: Miten nähdä - kuinka kuulla?


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Psykoosi


Kolumni


Vesa Talvitie: Pentti Linkola ja ilmastoahdistuksen filosofia
Psykoterapia 3/2020


Sami Kivikkokangas: Mitä unet ovat?


Henrik Enckell: Johdanto uniteemaan


Artikkelit


Sami Kivikkokangas, Mikael Leiman & Henrik Enckell: Itsehavainnoinnin kehittyminen edellytyksenä itseanalyyttiselle funktiolle


Gustav Schulman: Unen tulkintaprosessi


Markus Johansson: Unet kiintymyssuhteiden näkökulmasta - tapaustutkimus


Antto Luhtavaara: Reverie -- uneksinta päiväsaikaan


Kirjoituksia


Markku Siivola: Kompastuskiviä unien poluilla


Nina Pyykkönen: Ullmanilainen uniryhmä - kokemus ohjaajana ja osallistujana


Seminaarikuulumisia


Sami Salminen: IFPS Forum Lissabonissa 5-8.2.2020


Luettua


Markus Johansson: Peter Høeg: Sinun silmiesi kautta


Ajankohtaista


Mariola Paavilainen, Matti Pesola, Anna Collander & Antto Luhtavaara: Rakkaus koronan aikaan. Mitä pandemia opettaa meille psykoterapiasta?


Kirsi Huttula & Tuomo Tikkanen: Aloite: Psykoterapeuttikoulutus yliopistolliseksi erikoistumiskoulutukseksi


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Binokulaarinen visio


Kolumni


Johannes Myyrä: Rutto
Psykoterapia 2/2020


Juhani Ihanus: Pandemia, unet ja auttaminen


Artikkelit


Vuokko Hägg: Reverie-käsite ja sen soveltaminen kliiniseen käytäntöön


Sami Eloranta: Metakognition vahvistaminen tunne-elämän epävakauden piirteitä omaavan nuoren psykoterapiassa


Juhani Lindell: Ostaako vai eikö olla? Homo consumens ja psykoanalyysin tulevaisuus


Janne Kurki: Yhteiskuntakriittisen psykoanalyysin nykytila ja tulevaisuus


Kirjoituksia


Antto Luhtavaara: Kuinka puhumme kun puhumme sukupuolesta?


Tuija Haukijärvi: Ajatuksia kirjoittamisesta


Helena Hietaoja-Holmström: Työelämänkerrallinen tutkimusmatka: Psykologian opiskelijasta psykoterapeutiksi, ajatuksia psykodynaamisesta psykoterapiasta työnä


Arviointeja


Pirjo Tuhkasaari: Cèline Sciamma: Nuoren naisen muotokuva


Vesa Talvitie: Christopher Lasch: The culture of narcissism. American life in an age of diminishing expectations


In memoriam


Harri Hyyppä & Pirkko Siltala: Pirkko-Liisa Onnismaa 1928-2020


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Pelottava ryhmä


Kolumni


Harri Hyyppä: Erilaista osaamista
Psykoterapia 1/2020


Anna Collander: Psykoanalyysin kiertotalous


Artikkelit


Pepita Ruuska: Mentalisaatioteoria lisää ymmärrystä muutoksen vaikeuteen ja hitauteen psykoterapiassa


Matti Vesterinen: Psykoterapeutin ajattelun ja tietämisen rajoista


Timo Latomaa: Psykoanalyysin halusta halun antropologiaan


Eija Vartiainen: Tulkintatyö ja merkityksellinen interventio


Seminaarikuulumisia


Anna Andersson, Tarja Lounasmeri, Vesa Salmi: Psykoterapiasuuntausten peruskäsitteet ja niiden erot. Psykoanalyyttinen, kognitiivinen ja integratiivinen psykoterapia


Kuultua, nähtyä


Pirjo Tuhkasaari: Pascal Rambert: Rakkauden päätös


Luettua


Markku Nieminen: Stephen E. Parker: Winnicott and religion


Juhani Ihanus: Jarno Hietalahti & Mika Pekkola: Terapiaa mielipuoliselle maailmalle. Erich Fromm ja radikaalihumanismin lupaus


Karoliina Maanmieli: Markus Rantala: Masennuksen biologia. Evoluutiopsykologinen näkökulma mielialahäiriöihin


Keskustelua


Pertti Muurinen: Dynaaminen psykoterapia toisesta näkökulmasta


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Sfinksi - kuristava objekti


Kolumni


Jukka Aaltonen: Ihmis- ja perusoikeudet ja mielenterveysstrategia: Mahdoton yhtälö?
Psykoterapia 4/2019


Juhani Ihanus: Psykoanalyysi näyttämönä


Artikkelit


Tero Koivisto: Dynaamisen psykoterapian implisiittinen agenda


Sami Alanne: Musiikkipsykoterapia traumatisoituneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien kuntoutuksessa


Kirsti Reini-Leskinen: Gustav Mahlerin traaginen elämä ja sen vaikutus hänen musiikkiinsa


Antto Luhtavaara: Naisen vaietusta regressiosta


Seminaarikuulumisia


Vuokko Hägg, Kaisa-Maria Leskinen, Riikka Tolsa-Saloheimo: Infant observation workshop, Oslo


Arviointeja


Ossi Takala: Alex Michaelides: Hiljainen potilas


In memoriam


Anne-Charlotte Söderström & Mirja Malmberg: Gunnel Cavonius-Wrede 1938-2019


Bion-palsta


Esko Klemelä: Bion, unet ja valveunet


Kolumni


Vesa Talvitie: Sherry Turklen matka lacanilaisesta Ranskasta piilaaksoon
Psykoterapia 3/2019


Martti Tuohimetsä: Psykoanalyysin itsekritiikki


Artikkelit


Sanna Tirkkonen: Yksinäisyyden tunteet Tove Janssonin teoksessa Muumipappa ja meri


Juha Ruokolainen: Psykoanalyysin frekvenssistä ja sen lisäämisestä


Maj-Lis Kartano: Rajatilanarsistisesti häiriintynyt potilas ryhmäpsykoanalyysissa


Sakari Ojanen: Psykoanalyyttinen psykoterapia asperger-lasten ja -nuorten hoidossa


Janne Kurki: Psykoterapia ja aika


Markku Nieminen: Luovuudesta - poimintoja Tor-Björn Hägglundin tuotannosta


Sirpa Tokola-Kemppi Trauma ja dissosiaatio Kjell Westön romaanissa Kangastus 38


Sohvi'en maailma


Juhani Ihanus & Kristiina Lindfors: Liisa Keltikangas-Järvisen haastattelu


Eila Saarinen: Allan Abbassin haastattelu


Bion-palsta


Esko Klemelä: Beta-elementit ja beta-suojaus 277


Kolumni


Johannes Myyrä: Valitusta 279
Psykoterapia 2/2019


Juhani Ihanus: Tässä ja nyt: aukea


Artikkelit


Sami Kivikkokangas, Mikael Leiman, Aarno Laitila: Häpeän ilmentyminen ja muutos psykoterapiassa - tapaustutkimus


Sari Sundvall-Piha: Oidipus kolmessa kerroksessa - psykoanalyysi perheterapian kehtona


Ossi Takala: Hiljaisuuden ääni


Kirjoituksia


Timo Latomaa: Psykoanalyysin suhde oppimistutkimukseen


Jussi A. Saarinen Kokemusta maalaamassa: Olli Piipon Eight Notes on Oceanic Feeling


Seminaarikuulumisia


Karoliina & Jose Maanmieli: Biologia ja psykiatrian tulevaisuus: konferenssien herättämiä ajatuksia


Marianne Tensing & Timo Totro: Listening post - kuuntelupaikka


Arviointeja


Paavo Manninen: Juhani Ihanus: Transformative words: Writing otherness and identities


Rauno Juntumaa: Harri Virtanen: Trauma ja rakkaus


Harri Virtanen: Rauno Juntumaa: Miksi vihaamme


Peppi Sievers: Timo Totro: Jumala prosessissa?


Bion-palsta


Esko Klemelä: Sisällyttämisestä


Kolumni


Harri Hyyppä: Yhteisöllisyys - pikkuasioita ja kokonaisuuksia
Psykoterapia 1/2019


Olavi Lindfors: Psykoterapioiden yhteiset ja erityiset tekijät


Artikkelit


Matti Keinänen: Mentalisaatioon perustuva terapia; mielen teoriasta näyttöön perustuvaan hoitokäytäntöön


Airi Hautamäki: Kiintymyssuhdeteoria, kiintymyssuhdemallit ja psykologinen erotusdiagnostiikka interventioiden lähtökohtana


Sami Alanne: Musiikki, vuorovaikutus ja sisäinen kokemus psykoterapiassa


Jukka Ryyppö: Kaksoisdiagnoosipotilas analyysissa


Mark Solms: Mikä "tiedostamaton" on ja missä se sijaitsee aivoissa? Neuropsykoanalyyttinen näkökulma


Seminaarikuulumisia


Merja Ikonen ym.: Pedagogiset seminaarit I-II


Arviointeja


Martti Tuohimetsä: Jaak Panksepp & Lucy Biven: The archeology of the mind


Luettua - kuunneltua - katsottua


Kristiina Lindfors: Kokemuksia Psykoanalyysin yöstä


Keskustelua


Vesa Talvitie: Tekoäly, vuorovaikutus ja robjektisuhde


Bion-palsta


Esko Klemelä: Psykoanalyyttisesta keskustelusta


Kolumni


Jukka Aaltonen: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteot, tekoäly, koneoppiminen ja robotiikka luovat uudenlaisia lähtökohtia. Entä ihmisyydelle?
Psykoterapia 4/2018


Juhani Ihanus: Joutaako Oidipus häpeänurkkaan?


Artikkelit


Riitta Hyrck: Psykoterapeutin yliminä ja hänen asenteensa potilaisiin ja kollegoihin


Jorma Myllärniemi: Häpeä – taustaa ja vaikutuksia


Janne Kurki: Psykoosien kaksitasomalli


Therapeian juhlavuosi


Juan Flores: Instituutio ja psykoanalyysi


Pirjo Lehtovuori & Sami Salminen: Therapeia-säätiö 60 vuotta – juhlapuhe


Pohjoinen ulottuvuus


Kirjoituksia


Kristina Saraneva: Äärioikeistolainen radikalismi – uusnatsiliikkeen perustamisesta siitä eroamiseen


Kristiina Lindfors: Miten ymmärtää ideologista työttömyyttä


Seminaarikuulumisia


Terttu Mäkinen: Firenze


Aili von Schulman: Uskonnolliset kysymykset psykoterapiassa


Arviointeja


Gustav Schulman: Riitta Hyrck, Haavoittunut itsetunto – ohut- ja paksunahkaisen narsistin häpeäkokemus


Bion-palsta


Esko Klemelä: Ajatus ilman ajattelijaa


Kolumni


Johannes Myyrä: Pelkoa ja kauhua Firenzessä
 

Psykoterapia 3/2018


Martti Tuohimetsä: Therapeia 60 vuotta


Artikkelit


Leena-Maria Blinnikka: Parane – ethän kasva


Vesa Talvitie: Onko aika ajanut psykiatrian ja psykoterapian symbioosin ohi?


Anna Collander, Antto Luhtavaara, Sami Kivikkokangas: Positiiviset psykoanalyyttiset tulevaisuusvisiot


Historiaa


Henrik Enckell: Muutama ajatus Therapeian 60-vuotissyntymäpäivän johdosta


Marja Lindqvist: Merkintöjä Therapeia-säätiön julkaisutoiminnasta


Sohvi'en maailma


Mirja Malmberg: Soili Haaramo – traumaterapian edelläkävijä ja tienraivaaja Suomessa


Mervi Leijala-Marttila: Ritva Pölönen – Winnicottin tapaaminen käännekohtana psykoanalyytikon uralle


Leena Pylkkänen & Eila Honkanen: Helvi Osanen – kutsumuksena neuvolatyö ja psykoanalyysi


Johannes Myyrä: Pirkko Siltala – Therapeian luova henki


Johannes Myyrä: Syrjästäkatsojan tarina


Martti Tuohimetsä: Esko Klemelän haastattelu


Seminaarikuulumisia


Mervi Ranta, Mervi Leijala-Marttila, Johannes Myyrä: Psykoanalyysi ja taide – Firenze 2017


Arviointeja


Heljä Anias: Ildiko Enyedi, Kosketuksissa


Keskustelua


Jarl Wahlström: Psykoterapia palveluvalikoimassa – hyvä suositus ja ongelmalliset perustelut


Katsaus


Kirsi Huttula: Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa – suositusluonnos


Bion-palsta


Esko Klemelä: O


Kolumni


Harri Hyyppä: Fragmentteja katoavasta yhteisöllisyydestä
 

Psykoterapia 2/2018


Juhani Ihanus: Historiallista – päivitettävää


Artikkelit


Pirjo Lehtovuori: Psykoterapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys psykoterapiassa ja niiden vaikutus tuloksellisuuteen identiteettihaastattelun perusteella


Sanna Isosävi & Jarl Wahlström: äidin pelokkaiden, avuttomien ja vihamielisten työskentelymallien näyttäytyminen varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa


Peppi Sievers: Muuttuvatko potilaiden uskonnolliset ja hengelliset käsitykset psykodynaamisessa psykoterapiassa?


Kirjoituksia


Robert Hinshelwood: Skitsofrenian vaikutus ammattiauttajaan


Mark Solms: Psykoanalyysin tieteellinen perusta


Arviointeja


Vesa Talvitie: Bandy Lee: The dangerous case of Donald Trump


Sofia Nyberg: Milja Sarkola, I would prefer not to


Keskustelua


Lauri Kuussalo: Kriittisyys tutkimuksessa


Jose & Karoliina Maanmieli: Vastine Kuussalon kritiikkiin


Katsaus


Tuomo Tikkanen: Kelan kuntoutuspsykoterapiat jatkuvat


Bion-palsta


Esko Klemelä: Negatiivinen kyvykkyys. Viipyillen saavuttaminen


Kolumni


Jukka Aaltonen: Eriarvoisuus ja sote
 

Psykoterapia 1/2018


Harri Virtanen: Psykoanalyysi, menestyminen ja kitaransoiton taito


Artikkelit


Petra Nyman-Salonen: Kehollinen vuorovaikutus psykoterapiassa


Lotta Heiskanen: Sairauden pelon kehityshistoriallinen rakentuminen ja integratiivinen käsitteellistäminen


Elina Reenkola: Halu ja häpeä


Karoliina Maanmieli: Suomalaiset käenpesät


Seminaarikuulumisia


Soile Tikkanen, Vera Gergov, Lotta Heiskanen, Erkki Heinonen: Psykoterapiatutkijat koolla Oxfordissa


Juha Kara: UFORCA: Psykoanalyysin kongressi Pariisissa


Arviointeja


Esko Klemelä: Harri Hyyppä, Kolme kirjoitusta kokemuksesta


Esko Klemelä: Lia Pistiner de Cortinas, On mental growth


Kristiina Lindfors: Aaltola & Keto, Empatia: myötäelämisen tiede


Juhani Ihanus:
Viivi Rintanen, Mielisairaalan kesätyttö
Apila Pepita Miettinen (toim.), Rikkinäisen mielen kuvat
Emmi Valve, Armo


Maria Juusela: Johanna Holmström: Själarnas ö


Keskustelua


Martti Tuohimetsä: Sote ja psykoterapia


Bion-palsta


Esko Klemelä: Estetiikka ja hyppy tuntemattomaan


Kolumni


Johannes Myyrä: Mu(i)stelmia

Psykoterapia 4/2017


Juhani Ihanus: Mitä kuuluu ihmiskuvien läpi?


Artikkelit


Ari Takalo: Ahdistusta vastaan suojautuminen työyhteisötasolla


Jukka Tervo: Psykoterapeuttinen nuoruusiän musiikkiterapia


Leena-Maria Blinnikka: Käärmenainen: apu traumaterapiamenetelmistä


Ossi Takala: Raha puhuu


Kirjoituksia


Liisa Halme: Symbolin ja psyyken yhteys Hobbyhorse Revolution -elokuvassa


Seminaarikuulumisia


Matti Vesterinen: Michael Parsons -seminaari Jyväskylässä


Arviointeja


Juhani Ihanus: John Launer, Sex versus survival: The life and ideas of Sabina Spielrein


Esko Klemelä: Klockars & Laine (toim.), Antologia: Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen 50-vuotisjuhlakirja


Johannes Myyrä: Pirkko Siltala, Elämän päättyessä


In memoriam


Soili Haaramo & Pirkko Siltala: Tellervo Keinänen 1917-2017


Keskustelua


Leila Keski-Luopa: Psykoterapia-lehden keskustelunurkasta


Hannu Aulio: Oppilashuollon alasajo


Leila Keski-Luopa: Kommenti oppilashuollon alasajoa koskevaan kirjoitukseen


Katsaus


Tuomo Tikkanen: STM:n kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset Kelan kuntoutuspsykoterapian osalta


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Bion 120 - Suomi 100


Kolumni


Harri Hyyppä: Psykoterapia järjen kahleissa

 

Psykoterapia 3/2017


Martti Tuohimetsä: Politiikkaa


Artikkelit


Joona Taipale: Vakiintunut väliaikaisratkaisu: addiktio, itsesäätely ja toistaminen


Leena-Maria Blinnikka: Ruumiillisuus psykoterapiassa


Sirkku Suikkanen: Jotain yhteistä, jotain lainattua, jotain uutta?


Pertti Muurinen: Kommentti Sirkku Suikkasen kirjoitukseen


Kirjoituksia


Vesa Talvitie: Psykoterapia ja elämänongelmien medikalisointi – kuka, miksi ja kuinka


Johannes Myyrä: Toisen kasvot – psykoterapian eettisiä ongelmia


Sami Kivikkokangas & Paavo manninen: Miltä psykoterapia näyttää 25 vuoden päästä?


Arviointeja


Hannu Säävälä: Jill Savege Scharff, Psychoanalysis online


Sakari Lehtonen: Susan Sherwin-White, Melanie Klein revisited


Mirja Malmberg: Ville Kivimäki, Murtuneet mielet


Jussi Sutinen: Henry Marsh, Elämästä, kuolemasta ja aivokirurgiasta


Eila Laukkanen: Laitinen & Ollikainen (toim.), Mentalisaatio


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Muisti ja halu


Kolumni


Jukka Aaltonen: Miksi puukottaja leimattiin välittömästi mielisairaaksi, ei suinkaan terroristiksi?

Psykoterapia 2/2017


Juhani Ihanus: Psykoanalyysi ja avantgarde


Artikkelit


Matti Vesterinen: Haaveilu, ikävöinti ja kaipaus psyykkisinä pyrkimyksinä


Bracha L. Ettinger: Haurastuminen ja vastarinta


Sami Alanne: Musiikillisen kokemisen rajapinnat minuuden heijastajina


Kirjoituksia


Tiina Koivikko: Pohdintoja psykoanalyyttisen ajattelun muutoksesta


Ilpo Lahti: Aleksis Kiven unista ja unimaailmasta


Janne Kurki: RSI - Mahdoton ja mahdollinen Lacanin käsitteistössä


Arviointeja


Sakari Lehtonen: Margaret Rustin & Michael Rustin, Reading Klein


Timo Latomaa: OPD-2


Carla Schubert: Alessandra Lemma, Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy


Ossi Takala: Joel Haahtela, Mistä maailmat alkavat


Kristiina Lindfors: Mikko Ylikangas, Mielen salat


Martti Tuohimetsä: Efrat Ginot, The neuropsychology of the unconscious


Bion-nurkka


Esko Klemelä: Ruumiilliset ja sielulliset funktiot "osaobjekteina"


Kolumni


Johannes Myyrä: Liput liehuen
Psykoterapia 1/2017


Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus


Artikkelit


Karoliina Maanmieli & Jose Maanmieli: Psykoosi: sosiaalinen destruktionismi


Taru Kaivola & Eeva-Maija Keski-Säntti: Häpeä ryhmäpsykoterapiassa


Helena Hietaoja-Holmström: Kuinka psykoterapeutin työ lopetetaan? Eläköityvän psykoterapeutin pohdintoja


Sohvi'en maailma


Pia Houni: Filosofinen praktiikka ajttelun ja itsetuntemuksen tienä


Seminaarikuulumisia


Terttu Mäkinen: IFPS:n XIX foorumi New Yorkissa


Marianne Tensing & Timo Totro & Maija-Leena Setälä: Listening Post 2017


Arvointeja


Hannu Säävälä: Martha C. Nussbaum, Anger and forgiveness


Juhani Ihanus: Jarno Hietalahti, The dynamic concept of humor


Kristiina Lindfors: Eerola ym. (toim.), Katse sisäiseen: psykoanalyyttista psykoterapiaa Turussa


Olavi Lindfors: Turpeinen & Nurmento (toim.), Terapiasuhteessa olemisen taito


Bion-palsta


Esko Kiemelä: Hyökkäysteoria


Katsaus


Tuomo Tikkanen: Kelan kuntoutuspsykoterapia vaakalaudalla sote-uudistuksessa


Kolumni


Harri Hyyppä: Niin hyvä maa
Psykoterapia 4/2016


Juhani Ihanus: Paradigmoja vai miniteorioita?


Artikkelit


Vera Gergov: Seksuaalisuuden haltuunotto nuoruusiässä


Tina Wikström: Ylisukupolvisuus – miten trauma siirtyy sukupolvesta toiseen?


Päivi Aho-Mustonen: Hilda Doolittle ja Sigmund Freud – ”Vapaan säkeen suhde”


Seminaarikuulumisia


Riitta Suvanto-Witikka: Attaccamento e trauma: Rooma 23.–25.9.


Janne Kurki: Paul Verhaeghe Helsingissä 15.10.


Mirja Malmberg: Poliklinikka Toivolan juhlaseminaari 14.10.


Terttu Mäkinen: Vamik Volkan: ”Mitä pakolaisuus merkitsee ihmiselle ja yhteisölle”


Katsaus


Tuomo Tikkanen: Psykoterapian asemasta sote-uudistuksessa


Sohvi'en maailma


Martti Tuohimetsä: Vamik Volkanin haastattelu


Juhani Ihanus & Saara Repo: Mindfulness ja psykoterapia


Bion-palsta


Esko Klemelä: Huomioinnista


Arviointeja


Sakari Lehtonen: Glen O. Gabbard, Boundaries and boundary violations in psychoanalysis


Marja-Leena Yrjölä: Veikkolainen & Pohjamo, Tunteiden syvät vedet


Johannes Myyrä: Pirkko Siltala, Taakkasiirtymä


Kolumni


Jukka Aaltonen: Theseuksen laiva ja psykoterapiakoulutusten integraation ongelma
Psykoterapia 3/2016


Olavi Lindfors: Onnistumisia ja epäonnistumisia


Artikkelit


Eija Vartiainen: Tulkinnan muotoutuminen ryhmäpsykoanalyytikon mielessä


Ossi Takala: Onnea onkimassa – psykoanalyyttinen psykoterapia ja onnellisuus


Sami Alanne: Musiikki ja äänet tienä varhaislapsuuden kokemusmaailmaan – kokemuksia mutismin psykoterapiasta


Kari Parvikko: Bloomsburyn piiri ja psykoanalyysi


Sohvi'en maailma


Martti Tuohimetsä: Sosiologian professori Anssi Peräkylän haastattelu


Arviointeja


Kristiina Lindfors: Lindberg ym., Psykoterapeuttinen hoitosuhde


Ritva Antila: Mankinen ym. (toim.), Pikkulapsesta koululaiseksi


Juhani Ihanus: Peppi Sievers, Uskonnollisten ja hengellisten kysymysten käsittely suomalaisissa psykoterapioissa. Väitöskirja


Keskustelua


Ossi Takala: Sotepsykoterapia


Kolumni


Esko Klemelä: Totisesti... Mitä aikaa on tämä...
Psykoterapia 2/2016


Juhani Ihanus: Oivalluksia


Artikkelit


Elina Weiste: Psykoterapiasuuntausten vertaileminen


Sisko Miettinen & Sanna Pikku-Pyhältö: Harry Potterin arpi: Syöpä- ja veritauteja sairastavien poikien lyhytkestoinen kuvataidepsykoterapiaryhmä


Kaisa Jyrä: Näkymättömyydestä näkyväksi: Kuvaus lapsuudenaikaisen seksuaalisen hyväksikäytön salaisuuden murtamisesta aikuisuudessa


Sari Ahlqvist-Björkroth, Saara Jaskari, Riikka Korja: Vuorovaikutuskylvyn terapeuttinen hoitomalli vahvistaa vanhemman ja lapsen suhdetta


Kirjoituksia


Tom Merilahti: Kaksoisdiagnoosi: Kokemusasiantuntijan puheenvuoro


Seminaarikuulumisia


Marianne Tensing, Kaija Karjalainen, Maija-Leena Setälä: Listening Post 2016


Arviointeja


Martti Tuohimetsä: Antonio Damasio, Self comes to mind


In memoriam


Leila Keski-Luopa: Lauri Rauhala 1914—2016


Juhani Ihanus: Lauri Rauhala, muistoissa


Kolumni


Johannes Myyrä: Nyt jaloon kilpaan terapeuttiyrittäjät!
Psykoterapia 1/2016


Martti Tuohimetsä: Psykodynaaminen vai kognitiivinen?


Artikkelit


Olavi Lindfors, Maarit Laaksonen, Paul Knekt: Psykoterapian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi haastattelumenetelmällä


Joona Taipale: Tove Janssonin ”Näkymätön lapsi” ja sosiaalinen peilaaminen


Kari Kurkela: Unelman psykopatologiasta


Harri Virtanen: Parantava luonto — ekoterapeuttisia näkökulmia psykoterapiaan


Arviointeja


Olavi Lindfors: Sanna Aavaluoma, Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva


Harri Virtanen: Soili Poijula, Lapsi ja kriisi


Luettua — kuunneltua — katsottua


Ossi Takala: Kristian Smeds, Tabu


Kaija Eerola: Juhana Torkki, Puhevalta käyttöön!


Keskustelua


Sami Alanne: Musiikkipsykoterapian kliininen tutkimus masennuksen hoidossa


Laitinen ym.: Musiikkipsykoterapian ammatillisuus ja tutkimus


Jaakko Erkkilä: Musiikkiterapiasta, musiikkipsykoterapiasta sekä niihin liittyvästä koulutuksesta ja tieteellisestä toiminnasta


Marko Punkanen: Vastine Alanteen ja Laitisen ym. puheenvuoroihin


Kolumni


Harri Hyyppä: Puheen paikka — puhekiireen aika
Psykoterapia 4/2015

Teema: Musiikkipsykoterapia


Marko Punkanen: Musiikki psykoterapiassa


Artikkelit


Jaakko Erkkilä: Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä


Marko Punkanen: Musiikkiterapia huumekuntoutuksessa


Heidi Ahonen: Pakolaiskokemustarinan työstämistä ryhmäanalyyttisessa musiikkiterapiassa


Marko Punkanen ym.: Improvisaatiopohjainen yksilömusiikkiterapia masennuksen hoidossa: tutkimus


Sanna Isosävi: Ei-tietäminen osana sensitiivistä varhaista äitiyttä: kontekstina vauvahavainnointiprosessi


Kirjoituksia


Antti Heikkilä: Tukirankakipujen psykosomatiikkaa


Arviointeja


Mirja Malmberg: Sarianna Vaara, Huomenkellotyttö


Pirkko Sammallahti: Oliver Sacks, Musicophilia


Kolumni


Jukka Aaltonen: Psykoterapian yhteiskunnallinen ulottuvuus, nyt
Psykoterapia 3/2015


Juhani Ihanus: Vastustuksia


Artikkelit


Henrik Enckell: Unet psykoterapian työvälineenä


Anne Tuohimaa: Unen alkuhämärässä — unennäkökyvyn syntysijoilla


Aili von Schulman: Kantanäkyfantasia suhteessaolon laadun määrittäjänä


Jonathan Shedler: Löytyykö ”näyttöön perustuvalle” psykoterapialle näyttöä?


Kirjoituksia


Erkki Heinonen: Psykoterapeuttien yksilölliset ominaisuudet, yhteistyösuhde ja psykoterapian tuloksellisuus


Keskustelua


Harri Virtanen: Voiko humanisti olla psykoterapeutti?


Pertti Muurinen: Jälkikommentti Gustav Schulmanin vastaukseen


Matti Keinänen: Mentalisaatioon perustuva terapia ja jälkikleinilainen psykoanalyysi


Arviointeja


Harri Virtanen: Tuula Grandell, Matka luovuuden lähteelle


Janne Manninen: Germaine Guex, The abandonment neurosis


Johannes Myyrä: Aaltonen, Lahti, Salminen (toim.), Nyt ei auta pelko eikä vapistus


Kolumni


Johannes Myyrä: Suuri unelma
Psykoterapia 2/2015


Martti Tuohimetsä: Ihmeellinen medikalisaatio


Artikkelit


Gustav Schulman: Vastatransferenssi — jälkikleinilainen lähestymistapa [Avainartikkeli]


Matti Keinänen: Persoonallisuuden rakentamisen tason virittämä vastatransferenssi ja sen hyödyntäminen psykodynaamisessa psykoterapiassa [Kommentti Schulmanille]


Pertti Muurinen: ”Vastatransferenssi — jälkikleinilainen lähestymistapa” [Kommentti Schulmanille]


Janne Kurki: Vastatransferenssi — lacanilainen lähestymistapa [Kommentti Schulmanille]


Gustav Schulman: Huomioita vastatunteiden käyttöä käsittelevän artikkelini herättämiin kommentteihin


Anna Zonzi: Masud Khan — valheellisen minuuden näyttämöllä


Kirjoituksia


Harri Virtanen: Vihaiset suomalaiset naiset


Sohvi’en maailma


Juhani Ihanus & Martti Tuohimetsä: Siltoja rakentamassa — peilisoluista psykoanalyysiin. Vittorio Gallesen haastattelu


Arviointeja


Pertti Muurinen: Vamik Volkan, Animal killer


Mirja Malmberg: Lahikainen, Mälkiä, Repo (toim.), Media lapsiperheessä


Luettua — kuunneltua — katsottua


Kristiina Lindfors: Niina Junttila, Kavereita nolla


Juhani Ihanus: Harri Hyyppä, Origin — Alun käsikirja


Pirkko Sammallahti: Katriina Järvinen, Kaikella kunnioituksella


Kolumni


Harri Hyyppä: Lasin aika
Psykoterapia 1/2015

Teema: Ryhmäpsykoterapia


Leila Keski-Luopa: Lapsiin ja nuoriin kohdistettu mielenterveystyö olisi halpaa investointia tulevaisuuteen


Artikkelit


Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen: Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia


Ritva Belt & Raija-Leena Punamäki: Äiti—vauvaryhmäpsykoterapia päihdetaustaisten äitien hoidossa


Kirjoituksia


Martti Keränen: Kokemuksia Asperger-nuorten kuvataidepsykoterapiaryhmästä


Harri Virtanen: Terapeutin ihmeelliset seikkailut sosiaalisessa mediassa


Martti Tuohimetsä: Palaute Psykoterapia-lehden lukijakyselystä


Seminaarikuulumisia


Setälä, Keski-Luopa, Tensing, Totro: Listening Post 2015


Terttu Mäkinen: IFPS:n foorumissa syyskuussa 2014 Liettuan Kaunasissa


Martti Ajo: Matti Hyrck In memoriam


Mikko Roine: Gaetano Benedetti In memoriam


Arviointeja


Marja Schulman: Ritva Belt, Mother-infant psychotherapy groups among drug abusing mothers


Markku Nieminen: Matti Hyrck, Onko Jumala hyvä? Antaako psykoanalyysi vastauksen?


Markku Siivola: Diane Hennacy Powell, Kuudes aisti — aivojen yliaistilliset mahdollisuudet


Luettua — kuunneltua — katsottua


Harri Virtanen: Emmi Itäranta, Teemestarin kirja


Kolumni


Jyrki Vainonen: Piilopaikka

Psykoterapia 4/2014

Juhani Ihanus: Onko pidättyvyys psykoanalyysin hyve?

Artikkelit

Ossi Takala: Psykoterapia totuuden tapahtumana

Kristiina Lindfors: Terapeutin omakohtaisen avautumisen yhteys psykoterapian tuloksellisuuteen

Sari Sundvall-Piha: Katsaus kiintymyssuhteeseen Afrikan taivaan alla

Peppi Sievers: Uskonnollisten aiheiden käsittely psykoterapiassa

Mikko Laitinen: Lauluja reaalisesta

Sohvi’en maailma

Marja Wich: Rax Rinnekangas — psykoanalyyttinen taiteilija

Arviointeja

Mervi Leijala-Marttila: Hägg & Lindqvist (toim.), Psykoanalyysi ja taide: Pirkko Siltalan juhlakirja

Martti Tuohimetsä: The Boston Change Process Study Group, Change in psychotherapy: A unifying paradigm

Pirjo Härmävaara: Arnhild Lauveng, Huomenna olin aina leijona

Mirja Malmberg: Lindh & Berglund, Alltid för er: en sann historia

Sami Alanne: Julie Jaffee Nagel, Melodies of the mind

Luettua kuunneltua katsottua

Harri Virtanen: Jean Knox, Self-agency in psychotherapy

Marja Wich: E. W. Korngold, Die tote Stadt Kuollut kaupunki

Kolumni

Jukka Aaltonen: Keskiverto, yleiset tekijät, peilisolut ja humanismi

 

Psykoterapia 3/2014
Teema: Risto Fried

Arja Fried: Aika on

Terttu Mäkinen: Pääkirjoitus

Artikkelit

Jarl Wahlström: Daidaloksen siivin — Risto Fried opettajana, tutkijana ja psykoanalyytikkona

Pirkko Siltala: Risto Fried psykoanalyytikkona

Päivi Aho-Mustonen: Aglauros-Gradiva, nuori nainen Friedin ja Freudin rinnalla

Jussi Antti Saarinen: Monimuotoinen valtameri — katsaus valtamerellisen tunteen eri ulottuvuuksiin

Carlo Bonomi: Risto Friedin matkassa psykoanalyysin alkulähteillä

Seminaarikuulumisia

Jussi Antti Saarinen & Terttu Mäkinen: Sándor Ferenczi ja psykoanalyysin vastavuoroisuus

Kristiina Lindfors: Psykologia-kongressi Joensuussa 20.—22.8.2014

Luettua — kuunneltua — katsottua

Antero Kiianmaa: Ihanus & Talvitie, Altaalla — Juhani Ihanuksen juhlakirja

Marja Wich: Alfred Döblin, Erään rentukan murha ja muita kertomuksia

Kolumni

Johannes Myyrä: Rekonstruktioita — ahoj Sigismunde

 

Psykoterapia 2/2014
Teema: Varhainen vuorovaikutus

Marja Schulman ja Pirkko Siltala: Pääkirjoitus

Artikkelit

Pirkko Siltala: Ydintietoisuuden muotoutuminen varhaisen vuorovaikutuksen tilassa

Mirja Sarkkinen ja Elina Savonlahti: Raskausajan vuorovaikutuspsykoterapia

Marja Schulman: Näkökulmia pikkulapsiperheiden kanssa työskentelyyn

Florence Schmitt: Lapsi ja vanhemman sairastuminen syöpään

Ritva Belt, Anna Kouvo, Marjo Flykt: Äiti-vauvaryhmäpsykoterapia äidin traumatisoituneen mielen eheyttäjänä

Anne Kauppi: Elämä ennen kuolemaa — oman lapsen surmaamisen mielentila

Kolumni

Harri Hyyppä: Vaarallinen ymmärtäminen

Keskustelua

Jukka Tikka: Muistoista ja masennuksesta

 

Psykoterapia 1/2014

Martti Tuohimetsä: Psykoterapioiden brändit

Artikkelit

Milla Syvänperä: Tässä ja nyt — Betty Josephin jalanjäljillä transferenssitulkinnassa

Kristiina Lindfors: Sándor Ferenczi

Liisa Girard: Kohtaamisen ja sisäisen muutoksen kuva — nainen ja yksisarvinen

Kirjoituksia

Joni Martikainen: Muistista

Olga Marlinová: Pakolaisuuden ja maastamuuton psykologisia ongelmia

Sofia Aminoff: Rakkaus josta ei voi puhua

Seminaarikuulumisia

Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola, Timo Totro: Listening post 2014

Arviointeja

Juha Klaavu: Lars Ehnberg, Unia, satuja ja myyttejä

Kolumni

Jyrki Vainonen: Ihminen, järkiolento?

 

Psykoterapia 4/2013

Juhani Ihanus: Vapaita assosiaatioita

Artikkelit

Ossi Takala: Olemassaolevaksi ryhmässä

Sami Alanne: Psykodynaaminen musiikkipsykoterapia kidutuksesta traumatisoituneiden pakolaisten kanssa — kliininen näkökulma

Päivi Aho-Mustonen: Armosta

Kirjoituksia

Kari Parvikko: Psykoterapeutin elävyydestä ja vaikean masennuksen psykoterapiasta

Jussi Sutinen: Poeettinen metodi psykoterapiassa

Sari Hongell: Françoise Dolton Maison Verte

Seminaarikuulumisia

Harri Virtanen: Analyyttisen psykologian kansainvälinen kongressi Kööpenhaminassa

Ritva Pölönen: Elli Keinänen In memoriam

Arviointeja

Marja Wich: Pekka Hako (toim.), Aistit, uni, rakkaus — kaksitoista katsetta Kaija Saariahoon

Riitta Hyrck: Pirkko Siltala, Vanhuus — elämä haluaa tulla eletyksi

Martti Tuohimetsä: Mark Solms & Oliver Turnbull, The brain and the inner world

Kolumni

Jukka Aaltonen: Uusi panopticon ja salaa paraneminen

 

Psykoterapia 3/2013

Leila Keski-Luopa: Mitä psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia oikein on?

Artikkelit

Kari Kurkela: Primitiivisten kolmiosuhteiden dynamiikka ryhmäpsykoanalyyttisen työskentelyn lähtökohtana

Kaj J. Davidkin: Kokemuksellinen oppiminen analyyttisessa ryhmäpsykoterapiassa

Leila Keski-Luopa: Yksilö ryhmässä — ryhmä yksilössä. Ihminen yhteisöllisenä olentona kehdosta hautaan

Seminaarikuulumisia

Risto Puutio & Anna Tienhaara: Psykoanalyyttista pedagogiikkaa Tavistock-konferenssin muodossa

Maarit Arppo In memoriam

Arviointeja

Heikki Majava: Yrjö O. Alanen, Samassa veneessä

Keskustelua

Pertti Muurinen: Heiluuko täällä kleinilainen lippu?

Kolumni

Johannes Myyrä: Kahden maailman välissä

 

Psykoterapia 2/2013

Olavi Lindfors: Luodaan yhteyksiä

Artikkelit

Kari Kurkela: Subjektit, objektit ja affektit persoonallisuuden rakenteessa — Kernbergin objektisuhdeteorian tarkastelua

Misa Kokkonen: Psykoterapiassa tapahtuva seksuaalisuuden assimilaatio osaksi itseä — osaobjekteista koko-objekteiksi

Hannu Aulio: Kuvapaja kasvun paikaksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

Kirjoituksia

Juhani Ihanus: Psykoanalyysi venäläisessä kabinetissa

Vesa Talvitie: Psykoanalyyttisesta ja tieteellisestä kirjoittamisesta

Sohvi’en maailma

Mervi Leijala-Marttila: Pirkko Siltala 80 vuotta

Marja Wich: Jyrki Vainonen — psykoanalyyttinen kirjailija

Arviointeja

Mirja Malmberg: Ulla-Lena Lundberg, Jää

Pirkko Sammallahti: Simon Baron-Cohen, The science of evil

Luettua — kuunneltua — katsottua

Jouko Reinikka: John Irving, Minä olen monta

Kolumni

Harri Hyyppä: Mennyttä maailmaa

 

Psykoterapia 1/2013

Juhani Ihanus: Kohti keskustelevaa psykoanalyysia

Artikkelit

Boston Change Process Study Group: Psykodynaamisen merkityksen perusta

Johannes Myyrä: Väärinymmärryksiä?

Martti Tuohimetsä: Suomentajan huomautuksia Johannes Myyrälle

Matti Keinänen: Todellisuudentajua tavoitteleva ja välttelevä mentalisaatio mentalisaatioon perustuvan terapian näkökulmasta

Pärttyli Rinne: Pieni tutkielma falloksesta

Karoliina Kähmi: Metaforat skitsofreniaa sairastavien ryhmämuotoisessa kirjallisuusterapiassa

Kirjoituksia

Olga Marlinová: Kokemuksiani amerikkalaisesta psykoanalyytikkokoulutuksesta

Seminaarikuulumisia

Setälä, Keski-Luopa, Klemelä, Puutio, Tensing: Listening Post 2013

Arviointeja

Jussi Antti Saarinen: Linda A. W. Brakel, Philosophy, psychoanalysis, and the a-rational mind

Marja Wich: Vesa Manninen, Halun ja moraalin maisemia

Vesa Talvitie: Daniel Sapen, Freud's lost chord

Johannes Myyrä: Heikki Majava, Psykoterapia ihmismielen löytöretkenä

Luettua — kuunneltua — katsottua

Harri Virtanen: Skyfall — kaikki äidistäni

Kolumni

Jukka Aaltonen: Koulusurmat ja sivuutettu psykoterapeuttinen tieto

 

Psykoterapia 4/2012

Esko Klemelä: Elämän todellisuuden oppilaana

Artikkelit

Gustav Schulman: Todellisuudentajua tavoitteleva tai välttelevä mentalisaatio — Bionin +K / -K ja sisällyttäminen

Jukka Valkonen & Olavi Lindfors: Perinteinen maskuliinisuus miesten psykoterapian haasteena

Pirjo Tuhkasaari: Psykoanalyyttisesta paripsykoterapiasta

Harri Virtanen: Norjan kuningas, Anders Behring Breivik

Arviointeja

Marja Wich: James Joyce, Ulysses

Anna Lilja: Huttunen & Kalska, Psykoterapiat

Martti Tuohimetsä: Vesa Talvitie, The foundations of psychoanalytic theories

Kolumni

Johannes Myyrä: Kuka toi on?

 

Psykoterapia 3/2012

Martti Tuohimetsä: Psykoterapia ja uskonto

Artikkelit

Mikko von Bruun: Uskonto ja psykoanalyysi eilen ja tänään

Kristina Saraneva: Psykoanalyyttinen keskustelu uskonnosta

Timo Totro: Onko Bionin O uskonnollinen käsite?

Kirjoituksia

Matti Hyrck: Mustavalkoinen vai huoltapitävä Jumala?

Kristina Saraneva: Onko uskonto infantiili neuroosi?

Arviointeja

Olavi Lindfors: Eronen & Lahti-Nuuttila (toim.), Mikä psykoterapiassa auttaa?

Esko Klemelä: Totro & Hyyppä, ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä...”

Jussi Sutinen: Lars von Trier, Antichrist

Kolumni

Harri Hyyppä: Erno Paasilinnan haudalla

 

Psykoterapia 2/2012

Esko Klemelä: Verteksejä

Artikkelit

Esko Klemelä: Varhainen oidipaalisuus. ”Kolmannen” sisällyttämisen vaikeus

Janne Kurki: Ruohonjuuritason lacanilaista psykodiagnostiikkaa

Terttu Sitolahti: Kateudesta

Kirjoituksia

Vesa Manninen: Kohti psykoruumiillisuutta

Marja Schulman: Alfred Adler 1870—1937

Seminaarikuulumisia

Pirjo Tuhkasaari: Psykoterapiatutkimuksen päivät helmikuussa 2012

Eeva Reinilä: Workshopterveisiä Psykoterapiatutkimuksen päiviltä

Arviointeja

Pertti Muurinen: Salman Akhtar (toim.), Epätavalliset interventiot

Luettua — kuunneltua — katsottua

Marja Wich: Marjaana Aumasto, Kuin isä poikaansa

Jussi Sutinen: David Cronenberg, A Dangerous Method

Keskustelua

Sakari Lehtonen
Marja Schulman

Kolumni

Jukka Aaltonen: Psykoterapiakoulutusasetus, yliopistot ja mankelointi

 

Psykoterapia 1/2012

Martti Tuohimetsä: 30 vuotta Psykoterapia-lehteä

Artikkelit

Pirkko Siltala: Merkintöjä ja muistikuvia Therapeia-säätiön ja sen koulutusseminaarin alkuvaiheista vuosina 1958—1970

Marja Schulman: Therapeia-säätiön lasten psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen vaiheista

Vuokko Hägg: Vauvahavainnoinnin antia psykoanalyytikkokoulutuksessa

Juhani Ihanus: Unien tulkinnan vastaanotosta ja uudelleentulkinnasta

Marco Conci: Sullivan ja intersubjektiivinen näkökulma

Esko Klemelä: Psykoanalyyttisesta kirjoittamisesta

Kirjoituksia

Petri Näätänen: Minkälainen lehti Psykoterapia-lehden tulisi olla?

Christer Sjödin: Kaksi vuosikymmentä International Forum of Psychoanalysis -lehden matkassa

Clarence Crafoord & Nina Weibull: Divan — ylellinen ja välttämätön levottoman ajan kulttuurituote

Johannes Myyrä: Hullun äidin lapset

Françoise Davoine: Sisu ja transferenssi hulluuden ja trauman hoidossa

Jean-Max Gaudillière: Kalevalan lacanilainen Sampo

Sohvi’en maailma

Liisa Wahlbeck: ”Jungilaisuus” Therapeiassa — Päivikki Viinisalon haastattelu

Seminaarikuulumisia

Keski-Luopa, Klemelä, Setälä, Tensing: Listening Post 2012 — Yksilön kokemus yhteiskunnan kuvana

Kristina Masanen: EFPP: Siblings — Rivalry and Envy 14.—16.10.2011

In Memoriam

Mikko Roine: Juhani Rekola 1927—2011

Arviointeja

Juhani Ihanus: Marco Conci,Sullivan revisited — Life and work

Kolumni

Johannes Myyrä: Eipä aikaakaan niin voihan kauhistus

 

Psykoterapia 4/2011

Esko Klemelä: Metapsykologia — aina vain perusteisiin

Artikkelit

R. D. Hinshelwood: Tässä ja nyt vai siellä ja silloin? Työskentelyä vastatransferenssin kanssa

Pertti Muurinen: Transferenssi-illuusio ja kehityksellinen illuusio psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa

Jussi Hästbacka: Omnipotenssin umpikujasta kohti jaettua todellisuutta

Kirjoituksia

Matti Vesterinen: Anteeksiannosta psyykkisenä prosessina

Kari Parvikko: Psykoanalyyttinen psykoterapia sisäisenä objektina

Riitta Pöysä: Ryhmässä uneksiminen on mahdollisuus sisäiseen uudistumiseen

Marja Wich: Penthesilea — amatsonien kuningatar

Pirkko Sammallahti: Kuinka Freud tuli ajatelleeksi kastraatiokompleksia?

Harri Virtanen: Minä olen teidän tiedostamattomanne

Arviointeja

Riitta Hyrck: Leijala-Marttila & Huttula (toim.), Taidepsykoterapia

Jussi Saarinen: George Hagman, The artist’s mind

Esko Klemelä: Saarinen ym. (toim.), Kätketyn jäljillä

Kolumni

Harri Hyyppä: Matti Kivilompolon opissa

 

Psykoterapia 3/2011

Martti Tuohimetsä: Psykopolitiikkaa

Artikkelit

Johan Eriksson: Sen äänen kuuntelemisesta, jota vaaleissa ei lasketa — Psykoanalyysi ja moderni tiedekulttuuri

Kommentit Erikssonin artikkeliin

Henrik Enckell: Att lyssna till en röst...

Jussi Kotkavirta: Psykoanalyysin suhteista tieteisiin ja arkipsykologiaan

Martti Tuohimetsä: Psykoanalyysiko itseriittoinen?

Johan Eriksson: Freudin psykoanalyysi — tiede subjektiviteetista: Kommentti kommentoijilleni

Caligor, Diamond, Yeomans, Kernberg: Tulkintaprosessi rajatilahäiriöisen potilaan psykoanalyyttisessa psykoterapiassa

Leila Keski-Luopa: Ahdistus — sairauden oire vai perusvirittyneisyys elämään

Pirjo Suvilehto: Kirjallisuusterapia ja opiskelu — Avauksia lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin

Kirjoituksia

Leea Kuusela: Varhainen trauma ja narsismi-autismi

Seminaarikuulumisia

Eeva Reinilä: VII Psykoterapiatutkimuksen päivät 17.—18.2.2011

Carlos Sirkiä: VII Psykoterapiatutkimuksen päivät

In Memoriam

Kirsti Remes: Irja Ikonen

David Bell & John Steiner: Hanna Segal

Arviointeja

Esko Klemelä: Caroline Garland, The groups book

Luettua kuunneltua katsottua

Pirkko Sammallahti: Martin, Seppä, Lehtinen, Lillrank, Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Jussi Sutinen: Lars von Trier, Melancholia

Kolumni

Jukka Aaltonen: Kaiken maailman psykoterapiat integroitukaa! — Tai ehkei sittenkään

 

Psykoterapia 2/2011
Teema: Naispsykoanalyysi

Juhani Ihanus: Kun Eurydike alkoi puhua...

Artikkelit

Bracha L. Ettinger: Matriisinen transsubjektiviteetti

Judith Butler: Brachan työstä

Akseli Virtanen: Todellinen ongelma — Yhdessätuotannon organisaatio ja Bracha L. Ettingerin käsitteet

Pirkko Siltala: Julia Kristeva

Kirjoituksia

Pirkko Niemelä: Karen Horney

Anneli Larmo: Kuin veljet keskenään

Elina Reenkola: Mummimyytti

Sohvi’en maailma

Bracha L. Ettinger & Akseli Virtanen: Mikä antaa meille elämää?

Mirja Malmberg: Anneli Larmon haastattelu

Arviointeja

Juhani Ihanus: Bracha L. Ettinger, Yhdessätuotanto

Martti Tuohimetsä: Simon Baron-Cohen, Olennainen ero. Totuus miehen ja naisen aivoista

Luettua kuunneltua katsottua

Esko Klemelä: Sabina ja kolmiosuhteiden vyyhti

Kolumni

Johannes Myyrä: Kaikkien maiden proletaarit yhtykää?

 

Psykoterapia 1/2011

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Vittorio Gallese: Intersubjektiivisuus neurotieteen näkökulmasta: Ruumiillinen jäljittely ja sen merkitys intersubjektiivisuudessa

Päivi Aho-Mustonen: Aistimuksellisuuden merkityksiä etsimässä

Pirkko Siltala: Kateus rakkauden kaipuun ja tuhoavuuden jännitteenä: Kalevalan Kullervo

Kirjoituksia

Mika Elo: Valoisa labyrintti: Simon Barthes ja valokuvan tuntu

Pirkko Sammallahti: Tilastotieteilijä savannilla

Seminaarikuulumisia

Leila Keski-Luopa, Esko Klemelä, Maija-Leena Setälä, Marianne Tensing: Listening Post 12.1. Järvenpäässä

Jaana Lähteensuo & Akseli Mäkelä: Kateus ja kalevalainen mielenmaisema

Arvioita

Juhani Ihanus: Mika Pekkola, Prophet of radicalism

Johannes Myyrä: Sami Alanne, Music psychotherapy with refugee survivors of torture

Anna Lilja: Sigmund Freud, Maallikkoanalyysin kysymys

Kolumni

Harri Hyyppä: Rajalla

Keskustelua

Petri Karttunen: Globalisaatiopatologiaako vai mitä ihmettä...

 

Psykoterapia 4/2010

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Pertti Muurinen: Projektiivinen identifikaatio: Kommunikaatiota vai intrapsyykkinen prosessi?

Olavi Hämäläinen: Sisäisen ja ulkoisen välisestä suhteesta psykoanalyysissa

Kaija Karjalainen: Energeettisyys — Yritys nähdä maailma toisin

Johannes Myyrä: Erottamattomat — mies ja hysteria

Kirjoituksia

Jukka Aaltonen: Alkupuheenvuoro Mirja Malmbergin väitöstilaisuudessa

Rauno Juntumaa: Mirja Malmberg: Madonnakonstellaatio

Seminaarikuulumisia

Pasi Sankala & Hannu Säävälä: Viides psykoanalyyttinen elokuvafestivaali Lontoossa 29.10.—1.11.2009

Esko Klemelä: IFPS:n XVI Forum Ateenassa

Arvioita

Vesa Talvitie: Jurgen Reeder, Hate and love in psychoanalytic institutions

Leea Kuusela: Peppi Sievers, Längtan att komma närmare Gud

Esko Klemelä: Hyyppä, Karjalainen, Keski-Luopa, Ihminen ja energeettisyys

Luettua kuunneltua katsottua

Marja Wich: Olli Jalonen, 14 solmua Greenwichiin & Poikakirja

Kolumni

Jukka Aaltonen: Psykoterapiakulttuuri ja manualisoitu ihme

Keskustelua

Pirkko Sammallahti: Teitittelettekö potilastanne?

Leila Keski-Luopa: Huoli psykoanalyyttisen orientaation tulevaisuudesta psykoterapiakoulutusten siirtyessä yliopistoihin

 

Psykoterapia 3/2010

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Rosine Jozef Perelberg: Tila ja aika psykoanalyyttisessa kuuntelemisessa

Caroline Garland: Depressiivisten rajatilapotilaiden hoito: yksilö- ja ryhmäterapian mahdollisuudet

James W. Jones: Kuinka uskonnosta syntyy väkivaltaa?

Rauno Juntumaa: Psykoanalyysi tunneperustaisena oppimisprosessina

Eeva Määttänen: Narsismin ontologiasta

Kari Parvikko: Syntymäpäiväkirjeitä jäljellejääneeltä

Seminaarikuulumisia

Carlos Sirkiä: Psykoterapiatutkimuksen päivät Jyväskylässä 11.—12.2.

Arviointeja

Heikki Majava & Pirjo Tuhkasaari: Juutilainen & Takalo: Freudin jalanjäljillä

Luettua kuunneltua katsottua

Leea Kuusela: Kauko Haarakangas, Parantava puhe

Pirkko Sammallahti: Darian Leader, Ikuisesti sinun?

Jussi Sutinen: Juhani Ihanus, Vapauttava kieli

Johannes Myyrä: Jukka Aaltonen, Leijan varjo

 

Psykoterapia 2/2010
Teema: Martti Siirala

Juhani Ihanus & Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Juhani Ihanus: Martti Siirala ja psykoanalyysi Sveitsissä

Jussi Kotkavirta: Filosofiasta ja psykoanalyysista Martti Siiralan ajattelussa

Anneli Vainio: Peruskatsomustemme merkityksestä lääketieteessä ja elämässä

Marja-Leena Heinonen: Transfer ruumiillisessa sairastamisessa

Pirkko Siltala: Taiteen merkityksestä

Kirjoituksia

Mikko Roine: Oman kokemisen arvo — yleinen lääkärioppi

Esko Klemelä: Martti Siirala ja Wilfred R. Bion

Aki-Mauri Huhtinen: Kansat terapian tarpeessa — yhteiskunnat sairastavat

Heikki Majava: Kaikessa rauhassa Rauhassa

Ann-Helen Siirala: Jäämistön äärellä

Sohvi’en maailma

Esko Klemelä: Martti Siirala ja Ma non troppo — Johannes Myyrän haastattelu

Arviointeja

Heikki Majava: Yrjö O. Alanen ym. (toim.), Psychotherapeutic Approaches to Schizophrenic Psychoses

Luettua — kuunneltua — katsottua

Martti Tuohimetsä: Yrjö O. Alanen, Entinen aika

 

Psykoterapia 1/2010

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Matti Vesterinen: Unohdus, muistaminen, eheytyminen lapsuuden traumassa

Pirjo Lehtovuori: Muistin synty

Pirkko Grönlund: Äiti, olit vahva kuin karhu

Margaret Rustin: Psykoottisen potilaan rigiditeetti ja stabiliteetti

Kirjoituksia

Florence Schmitt: Le manque

Marja Wich-Markula: Franz Kafka — kirjailija superegon kynsissä

Sohvi’en maailma

Leea Kuusela: Hans Zollnerin haastattelu

Arviointeja

Anna Lilja: D. W. Winnicott, Nöpö

Luettua kuunneltua katsottua

Pekka Tokola: Risto Puutio, Hidden Agendas

Pertti Luukkonen: Paul Verhaeghe, Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä

Pertti Luukkonen: Juhani Mattila, Uupunut nainen

Keskustelua

Esko Klemelä: Yleistysten ongelma

 

Psykoterapia 4/2009
Teema: Tieteenfilosofia

Leila Keski-Luopa & Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Leila Keski-Luopa: Kohti kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä

Mirja Malmberg: Psykoanalyysin tieteenfilosofiset kytkökset tutkijan aherruksen apuna

Lauri Rauhala: Ihmistajunta tutkivana ja tutkittavana

Lauri Rauhala: Tiedostamaton fenomenologisessa tajunnan analyysissa

Pirkko Siltala: Ruumis, rakkaus ja kuolema filosofisessa merkityksenannossa — filosofia mahdollisuutena

Jussi Kotkavirta: Persoonallinen ja alipersoonallinen selittäminen psykoanalyyttisessa teoriassa

Kirjoituksia

Markku T. Hyyppä: Kuinka sosiaalinen pääoma muuttuu terveydeksi

Martti Tuohimetsä: Henki vai materia

Vesa Talvitie: Psykoanalyysin tieteenfilosofiasta ja sen ”brändin” tieteellisyydestä

Teemu Jokela: Esitajuisen aktiviteetin käsite metapsykologisten konstruktioiden apuvälineenä

Seminaarikuulumisia

Vuokko Hägg: Neuropsykoanalyysi-kongressi Pariisissa

Arviointeja

Jussi Sutinen: Juhani Ihanus (toim.), Sanat että hoitaisimme — terapeuttinen kirjoittaminen

Leila Keski-Luopa: Juho Hotanen, Lihan laskos — Merleau-Pontyn luonnos uudesta ontologiasta

 

Psykoterapia 3/2009

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Riitta Hyrck: Häpeäalttiin narsistisen potilaan persoonallisuuden rakenne ja haavoittuvuuden huomioiminen hoitosuhteessa brittiläisen objektisuhdeteorian näkökulmasta

Marja Schulman: Varhaisesta häpeästä

Marita Torsti-Hagman: Häpeän metapsykologiaa

Elina Reenkola: Seksuaalisuus ja häpeä

Kirjoituksia

Yrjö Alanen: Kohti humanistisempaa psykiatriaa — skitsofreniaryhmän psykoosien tarpeenmukaisen hoidon kehittäminen

Jussi Kotkavirta: Paluu Normandiaan — puheenvuoro Elokuva ja psyyke -tapahtumassa

Olavi Moilanen: Ajatuksia unista, ruumiillisuudesta ja tietoisuudesta

Seminaarikuulumisia

Martti Tuohimetsä: ISPS:n kongressi

Arviointeja

Esko Klemelä: Risto Antikainen & Mauri Ranta (toim.), Kohti vastavuoroisuutta

Luettua — kuunneltua — katsottua

Esko Klemelä: Stieg Larsson, Millennium-trilogia

 

Psykoterapia 2/2009

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Erkki Äärelä: Psykoanalyyttinen affektin malli ja ruumiilliset oireet

Mirja Malmberg: Oidipuskompleksi — oidipaalisuus — oidipaalinen asetelma: kielellisen sekavuuden äärellä

Kirjoituksia

Sandra Buechler: Tulla rakkauden narriksi narsismin hoidossa

Heikki Majava : ”Kullervot” kouluissamme: Psykosemioottinen näkökulma koulukiusaamiseen ja koulusurmiin

Marja Wich-Markula: Kauhun kosketus: Elokuva ja psyyke -seminaarin antia

Vesa Manninen: Miehet ja heidän ideaalinsa John Fordin elokuvassa Mies joka ampui Liberty Valancen

Mikael Enckell: Murnaun Nosferatu

Esko Klemelä: Projektiivinen transidentifikaatio

Arviointeja

Juhani Ihanus: Helena Erkkilä, Ruumiinkuvia!

Kimmo Lehtonen: Huovinen & Kuitunen (toim.), Johdatus musiikkifilosofiaan

Puheenvuoroja

Leila Keski-Luopa: Pitäisikö koulutusohjelmien teoriasisältöjä monipuolistaa? Mitä ongelmia siinä on?

Leena Pylkkänen: Psykoanalyysin ja psykoterapian ero. Onko sillä merkitystä vai ei?

Keskustelua

Anna-Maija Mäkelä: Bi-logiikka innoittajana

Peppi Siever: Miksi potilaan hengellisyys ahdistaa terapeuttia?

 

Psykoterapia 1/2009

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Terttu Sitolahti: Eugenia Sokolnickan analyysi

Mirja Malmberg: Tapaustutkimuksen kirjoittamisen mahdollisuuksista

Kirjoituksia

Arja Rasilainen: Bi-logiikkaa ja ryhmäanalyysia — Ignacio Matte Blancon käsitteiden soveltuvuus ryhmäanalyyttisen teorian pohjaksi

Leena Ormio: Pastoraalipsykologinen psykoterapiakoulutus 2004—2007

Jaana Räntilä & Jussi Holopainen: ”Kahden maan kansalaisina” — Papit psykoterapeutin opissa

Christer Sjödin: Vedenpaisumus

Arviointeja

Jari Kauppinen: Catherine Meyer (toim.), Le livre noir de la psychanalyse

Mervi Leijala-Marttila: Lois Oppenheim, A Curious Intimacy — Art and neuro-psychoanalysis

Luettua — kuunneltua — katsottua

Mervi Leijala-Marttila: Katinka Tuisku, Kuun ja Auringon lapset

Martti Tuohimetsä: Malcolm Gladwell, Välähdys — alitajuisen ajattelun voima

Pakina

Marja Wich-Markula: Pullon henki

Keskustelua

Taidepsykoterapeuttien näkökulma kauhukokemusten käsittelyyn

 

Psykoterapia 4/2008
Teema: Ranskalainen psykoanalyysi

Juhani Ihanus ja Janne Porttikivi: Pääkirjoitus

Artikkelit

Juhani Ihanus: Ranskalaisen psykoanalyysin varhaisvaiheita

Janne Kurki: Psykodiagnostiikka lacanilaisesta näkökulmasta

Juhani Lindell: Lacan ja bi-logiikka — Symmetria ja asymmetria David Fincherin elokuvassa Fight Club

Pia Sivenius: Valokuvan ja psykoanalyysin välimerkityksiä

Kirjoituksia

Esko Klemelä: Häiriö dialektisessa prosessissa — Jacques Lacanin transferenssi-käsitteestä

Jari Kauppinen: Françoise Dolto: Lapsi kaikki kaikessa

Sari Hongell: Miksi Doltoa suomeksi — ja miksi ei?

Petri Meronen: Jouduin noidan viettelemäksi

Luettua kuunneltua katsottua

Marja Wich-Markula: Ulf Karl Olov Nilsson, Synopsis

Keskustelua

Petri Meronen: Ei teoria miestä pahenna

Martti Tuohimetsä: Petri Meroselle

 

Psykoterapia 3/2008

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Kristina Saraneva: Freudin traumateoria ja Nachträglichkeit-periaatteen merkitys psykoanalyysissa

Caroline Garland: Kroonisen depressiopotilaan hoitoprosessi

Liisa Wahlbeck: Rakkaus — mielikuvia ja vuorovaikutusta

Kirjoituksia

Heikki Majava: Mihail Bahtin — dialektinen materialismi ja psykoanalyysi

Seminaarikuulumisia

Kari Parvikko: Vaikeiden häiriöiden psykoanalyyttinen psykoterapia-konferenssi, Belfast

In memoriam

Juhani Ihanus ja Pirkko Siltala: Martti Siirala 1922—2008

Arviointeja

Gustav Schulman: Caroline Garland (toim.), Understanding Trauma

Heikki Majava: Petteri Pietikäinen, Alchemists of Human Nature

Luettua kuunneltua katsottua

Esko Klemelä: Zlatan, Elmo ja Derwangan kisat

Keskustelua

Tuija Jouhki ja Riitta Markkanen: Avoin kirje Vauvatanssi-yhdistyksen perustajajäsenille

Kirsti Määttänen: Vastine edelläolevaan

 

Psykoterapia 2/2008

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Ronald Britton: Narsistiset häiriöt kliinisessä työssä

Kimmo Lehtonen: Johdatus musiikkipsykoterapiaan

Kirjoituksia

Henrik Enckell: Psykoanalyysi tänään — entä huomenna

Marja Wich-Markula: Rakkaus ja tuho valkokankaalla

Kari Parvikko: Kauhuelokuva

Seminaarikuulumisia

Mirja Malmberg: Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylä

Sohvi’en maailma

Nina Söderblom: Tuomo Tikkasen haastattelu

Arviointeja

Anneli Larmo: Keinänen & Engblom, Nuoren aikuisen psykodynaaminen psykoterapia

Luettua kuunneltua katsottua

Marja Wich-Markula: Marjaana Aumasto, What a bitch

Esko Klemelä: Petelius & Virtanen, Kymenlaakson laulu

Jouko Reinikka, Liisa Roine-Reinikka, Veijo Tuhkasaari, Pirjo Tuhkasaari: Turun kaupunginteatteri, Kuka pelkää Virginia Woolfia?

Marja Wich-Markula: Kaija Saariaho, Adriana Mater

Keskustelua

Avoin kirje Dialogisesta vauvatanssista

 

Psykoterapia 1/2008

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Allan N. Schore: Neuropsykoanalyyttinen näkökulma

Olavi Lindfors, Maija Leinonen, Ritva Pölönen, Marja-Leena Sakki: Miten kriisiryhmät auttavat

Kirjoituksia

Yrjö O. Alanen: Barbro Sandinin esittely

Barbro Sandin: Kohtaamiseni psykiatrian kanssa

Pirkko Siltala: Taiteen merkityksestä

Heikki Majava: Joukkotiedotuksessa sensaatioista empatiaan

Sohvi’en maailma

Juhani Ihanus: Allan N. Schoren haastattelu

In memoriam

Christel Björksten: Katri Malmivaara 1916—2007

Arviointeja

Martti Tuohimetsä: Alanen, Silver, Gonzales de Chavez (toim.), Fifty Years of Humanistic Treatment of Psychoses

Johannes Myyrä: Pirkko Siltala, Askelista jotka otamme

Pirjo Tuhkasaari: Wallerstein, Lewis, Blakeslee, Avioeron perintö

Mirja Malmberg: Keinänen & Engblom, Nuoren aikuisen psykodynaaminen psykoterapia

Luettua — kuunneltua — katsottua

Esko Klemelä: Tuntematon sotilas

Keskustelua

Heikki Majava: Juhani Lindellille

Johannes Myyrä: Vino ja suora Tšaikovski

Kerttu Pohjala: Avoin kirje Psykoterapia-lehden toimitusneuvostolle

Toimitusneuvosto vastaa

Päätoimittajan kommentti

 

Psykoterapia 4/2007

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Juhani Ihanus ja Vesa Talvitie: Benjamin Rubinstein — psykoanalyysin tuntematon suuri suomalainen

Terttu Sitolahti: Sándor Ferenczin elämästä ja työstä vuosina 1908—1920: Uran nousu ja läheinen ystävyys Freudiin

Mirja Malmberg: Pohjolan psykoanalyysin varhaisvaiheista ja sisaruspuolista

Timo Sampolahti: Totuus psykoanalyysissa ja perheterapiassa

Sohvi’en maailma

Seppo Tapaninen: Sohvalta matolle — ajattelusta hiljaisuuteen

Arviointeja

Kirsti Määttänen: Schulman, Kalland, Leiman, Siltala (toim.), Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet

Mirja Malmberg: Prophecy Coles, Sibling Relationships

Luettua — kuunneltua — katsottua

Esko Klemelä: Rafael E. López-Corvo, Wild Thoughts Searching for a Thinker

Esko Klemelä: Musée du quai Branly, Pariisi

Esko Klemelä: Documenta XII, Kassel

 

Psykoterapia 3/2007

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Tuula Kieseppä: Psykoosisairauksien perinnöllisyydestä: totta vai tarua?

Anu Rasinkangas: Tämänhetkisyydet (present moments) Daniel Sternin näkökulmana psykoterapiaprosessissa

Kimmo Lehtonen: Musiikkia, rakas Sigmund!

Gustav Schulman: Uni merkityksenannon ja symbolimuodostuksen ytimessä – mitä ajattelen unista

Pirjo Saarinen: Elävä itse — Ajatuksia vakavasti itsetuhoisen ihmisen hoitosuhteesta

Matti Keinänen: Psykosemioottinen ajatusmalli — mielen kartta ja kompassi psykodynaamisessa psykoterapiassa

Luettua — kuunneltua — katsottua

Marja Wich-Markula: Fazerin sinistä vai pirskahtelevaa samppanjaa?

Keskustelua

Juhani Lindell: Lacan ja analyytikon rakkaus

Kirsti Määttänen: Moderni triptyykki

 

Psykoterapia 2/2007

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Esko Klemelä: Hyökkäykset mielen sisäisiä tunneyhteyksiä vastaan

Vesa Talvitie: Stiiknafuulia? — Neuropsykoanalyysin annista psykoanalyysille

Markus Lång: Psykoanalyysi ja todellisuus

Johannes Myyrä: Unen kieli ja tulkitsijan valta

Seminaarikuulumisia

Mirja Malmberg: Yrjö Alasen juhlaseminaari

Arviointeja

Leila Keski-Luopa: Michel Foucault, Seksuaalisuuden historia

Luettua — kuunneltua — katsottua

Johannes Myyrä: Enquist, Boken om Blanche och Marie

Gustav Schulman: Myllärniemi, Narsismi. Vamma ja voimavara

Esko Klemelä: Hamilo, Älkää säätäkö päätänne — häiriö on todellisuudessa

 

Psykoterapia 1/2007

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Leila Keski-Luopa: Yhteisöllisyys — hukattu luonnonvara

Pirjo Lindfors: Tutkimuksia, kokemuksia ja ajatuksia yhteisöllisyyden terveysvaikutuksista

Pirjo Tuhkasaari: Yhteisöllisyys oppimisprosessissa

Arviointeja

Mirja Malmberg: Atte Oksanen, Haavautuva minuus

Heikki Majava: Saarinen ym. (toim.), ”Pintaa syvemmältä”

Antero Kiianmaa: Anna Kortelainen, Levoton nainen

Luettua — kuunneltua — katsottua

Marja Wich-Markula: Kjell Westö, Missä kuljimme kerran

Pirjo Tuhkasaari: Lionel Shriver, Poikani Kevin

Toimitukselle

Marja Wich-Markula: Klemelän & Saranevan artikkelista ”Psykoanalyysin ja psykoterapian erottamisen ongelma”

Esko Klemelä & Kristina Saraneva: Marja Wich-Markulalle

 

Psykoterapia 4/2006

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Paul Knekt, Maarit Laaksonen, Olavi Lindfors: Lyhyen ja pitkän psykoterapian riittävyys masennus- ja ahdistuneisuushäiriön hoidossa

Rolf Sandell: Kymmenen johtopäätöstä psykoterapiasta ja psykoanalyysista STOPP-projektin pohjalta

Esko Klemelä & Kristina Saraneva: Psykoanalyysin ja psykoterapian erottamisen ongelma

Donald W. Winnicott: Tapauskertomus – Iiro, 9 vuotta 9 kuukautta

Pirjo Saarinen: Koli – mielen arkaainen vaaramaisema

Sohvi’en maailma

Mirja Malmberg: Dosentti Matti Keinäsen haastattelu

Katsaus

Esko Klemelä & Kristina Saraneva: Koulutusyhteisöjen dilemma: jos suola käy mauttomaksi...

Arviointeja

Martti Tuohimetsä: Mälkönen ym. (toim.), Psykoanalyysin isät ja äidit

Heikki Majava: Matti Keinänen, Psychosemiosis as a Key to Body-Mind Continuum: The Reinforcement of Symbolization-Reflectiviness in Psychotherapy

Johannes Myyrä: Pirkko Siltala, Nainen ja masennus

Luettua

Esko Klemelä: Bo Carpelan, Kesän varjot

Toimitukselle

Mikael Saarinen: Vastine pääkirjoitukseen 3/2006

Martti Tuohimetsä: Mikael Saariselle

 

Psykoterapia 3/2006

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Pirjo Tuhkasaari: Oidipus ja perhe

Pirkko Grönlund: Kauhua herättävä sisäinen äiti

Pirjo Suvilehto: Vuorovaikutussuhteet lasten tarinoissa psykoanalyyttisesta näkökulmasta

Hannele Pohjanmies: Vaarallinen rakkaus – Consuelo ja Antoine de Saint-Exupéry

Seminaarikuulumisia

Mirja Malmberg: Meeting of Minds

Arviointeja

Mervi Leijala-Marttila: Kosonen & Nevanlinna (toim.), Merkityksellistymisen pohjasäikeet. Kirsti Määttäsen juhlakirja

Jukka Aaltonen: Johan Cullberg, Psykoosit – kokoava näkökulma

Luettua – kuunneltua – katsottua

Anneli Larmo: Fonagy ym., Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self

Nefertiti Malaty: Pirjo Lehtovuori, ”Kyllin lähellä – riittävän kaukana”

Johannes Myyrä: Veikko Vainio, On the individuality and meaningfulness of illness

 

Psykoterapia 2/2006

Esko Klemelä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Gustav Schulman: Aiheutuvatko psykoosit sittenkin useammin lapsuuden traumoista kuin geeneistä?

Kimmo Lehtonen ja Yrjö Heinonen: Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä

Marita Torsti-Hagman: Vapaa assosiaatio: Mitä se on?

Seminaarikuulumisia

Mirja Malmberg: Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylä

Pakina

Marja Wich-Markula: Taikamatto

Arviointeja

Juhani Ihanus: van Haute & Geyskens, Kielten sekaannus

Marja Wich-Markula: Françoise Davoine, Hullu äiti

Heini Hakosalo: Juhani Ihanus, Järjen äänestä minäkertomuksiin

Luettua – kuunneltua – katsottua

Esko Klemelä: Apua Bionin lukijoille

 

Psykoterapia 1/2006

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

Artikkelit

Riitta Hyrck: Ohut- ja paksunahkainen narsisti

Mirja Malmberg: Kateus ja kilpailu sisarusten välillä – varhainen madonnakonstellaatiokateus ryhmässä

Jukka Valkonen, Leena Ehrling, Olavi Lindfors ym.: Psykoterapian merkitykset ja haastattelukontekstit

Julkistamistilaisuus

Marja Schulman, Helena Pohjanmies, Ellen S. Jaffe: Syntymälauluja

Luettua

Anna-Liisa Linnala: Ellen S. Jaffe, Syntymälauluja – Birth Songs

Leila Keski-Luopa: Lauri Rauhala, Tajunnan itsepuolustus

Veikko Granström: Marja Lindqvist ym. (toim.), Masennus – mustaa ja valkoista

 

Psykoterapia 4/2005
Vastaava toimittaja Mervi Leijala-Marttila

Mervi Leijala-Marttila: Pääkirjoitus

Artikkelit

Jussi Kotkavirta: "Too good to be true." Fried, Freud ja depersonalisaatio

Jari Kauppinen: Romahdus Pariisissa. Risto Friedin Romain Rolland -tulkinnasta

Päivi Aho-Mustonen: Aglauros-Gradiva ja naisen tottelemattomuus

Muistoseminaarista

Petri Meronen: Unohtumattoman muistamisesta

Pirkko Siltala: Risto Friedin elämä ja kuolema

Freud-nurkka

Kristina Saraneva: Suru

Sohvi'en maailma

Antero Toskala: Professori emeritus Risto Fried, psykoanalyyttisen teorian ja sovellusten syvällinen asiantuntija

Luettua

Michel Grünstein: Mikael Enckell, Uppror och efterföljelse

Leena Pylkkänen: Vamik D. Volkan, Haussa täydellinen nainen

English Summary

 

Psykoterapia 3/2005

Hanna Böhme ja Nina Söderblom: Pääkirjoitus

Artikkelit

Fred M. Levin: Neuropsykoanalyysi kliinisessä potilastyössä

Johannes Lehtonen: Varhaisen vuorovaikutuksen ja äiti-lapsi-suhteen merkitys vauvan aivojen neurofysiologiselle kypsymiselle

Marja-Leena Heinonen ja Viljo Räkköläinen: Implisiittisten ja eksplisiittisten muistiprosessien integroitumisesta psykoanalyyttisen hoidon haasteellisissa käännekohdissa

Markku Nieminen: Uskonnon psykodynamiikasta

Leila Keski-Luopa: Tietoinen ja tiedostamaton Anthony Giddensin rakenteistumisteoriassa

Freud-nurkka

Kristina Saraneva: Onko kuolemanvietti päässyt vapaaksi - irti Eroksesta?

Sohvi'en maailma

Seppo Tapaninen: Minun Odysseiani: analyytikon sohvalta joogamatolle

In memoriam

Pirkko Siltala: Minnami Herlin in memoriam

Luettua

Juhani Ihanus: Fred M. Levin, Psyche and brain: The biology of talking cures

Mikko von Bruun: Harri Hyyppä, Leila Keski-Luopa & Seppo Ruotsalainen (toim.), "Ettemme olisi kuin lampaat..." Syventäviä tutkimuksia organisaatioiden psykodynamiikasta ja tutkivasta työotteesta

 

Psykoterapia 2/2005

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Terttu Sitolahti: Melanie Kleinin lisä kuolemanvietin ja yliminän käsitteisiin

 

Erik H. Erikson: Ensimmäinen psykoanalyytikko

 

Johannes Myyrä: Hullu Antigone

 

Seminaarikuulumisia

 

Mirja Malmberg: Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylä

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Analyysi päättyy – vai päättyykö se?

 

Sohvi’en maailma

 

Kristina Saraneva, Kaj J. Davidkin, Esko Klemelä: Ronald Brittonin haastattelu

 

Luettua

 

Juhani Ihanus: Markus Lång, Psykoanalyysi ja sen soveltaminen muusikintutkimukseen

 

Terttu Sitolahti: Franco de Masi, The Sadomasochistic Perversion

 

 

Psykoterapia 1/2005

 

Hanna Böhme ja Nina Söderblom: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Ulla Hintikka: Vakavasti psyykkisesti haavoittuneen nuoren psykoterapia – transferenssiin fokusoitunut psykoterapia (TFP)

 

Gun Alexanderson: ”Et voi juottaa kuilua umpeen ilmalla...” Varhaisäitisuhteen jälkiä Emily Dickinsonin elämässä ja runoudessa

 

Päivikki Viinisalo: Ajatuksia ihmisenä olemisesta

 

Johanna Tähtinen: Voimaa lohikäärmeen sydämestä. Tiedostamattoman integrointi psykoterapiassa

 

Heikki Majava: Uusia teitä kohti tiedostamatonta

 

Leo Näreaho: Persoonallista puhetta – mistä sivupersoonahäiriössä on kysymys?

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Psykoanalyyttisesta menetelmästä II. Neuvoja lääkäreille potilaan rakastuessa heihin

 

Sohvi’en maailma

 

Hanna Böhme: Näyttelijä Ville Sandqvistin haastattelu

 

Keskustelua

 

Heikki Majava: Lapinlahdesta kriisikeskus!

 

Luettua

 

Leila Keski-Luopa: Panu Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia

 

 

Psykoterapia 4/2004

 

Hanna Böhme: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Julia Pestalozzi: Symbolinen ja konkreettinen – psykoottiset nuoret psykoanalyyttisessa psykoterapiassa

 

Leena Pylkkänen: Sándor Ferenczi – psykoanalyysin Wise Baby

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Kuka on puoskari? – Freudin ajatuksia maallikkoanalyysista

 

Sohvi’en maailma

 

Martti Tuohimetsä: Psykoanalyytikko, teologi Matti Hyrckin haastattelu

 

In memoriam

 

Kaj J. Davidkin: Risto Fried in memoriam

 

Luettua

 

Mikael Enckell: Risto Fried, Freud on the Acropolis – a detective story

 

Juhani Ihanus: Jenny Corrigall & Heward Wilkinson (toim.), Revolutionary connections – Psychotherapy and neuroscience

 

Esko Klemelä: Matti Hyrck, Ihmismieli ja Jumala psykoanalyysin valossa

 

Kaija Mankinen: Pirkko Niemelä, Pirkko Siltala & Tuula Tamminen (toim.), Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus

 

 

Psykoterapia 3/2004

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Mirja Malmberg: Sisarukset psykoanalyyttisen teorian sivullisina

 

Arietta Slade: Perinataalisen mielenterveystyön avainasia: vauvan pitäminen äidin mielessä

 

Markku Siivola: Depersonalisaatio – itsetuntemuksen pelottava taival

 

Seminaarikuulumisia

 

Mirja Malmberg: Näyttöön perustuva psykoterapia -seminaari, Jyväskylän yliopisto

 

Ilpo Lahti: Onko Evidence Based Medicine Prokrusteen vuode psykoanalyyttiselle psykoterapiaalle?

 

Katsaus

 

Eija Hirvonen: Läsnäolon kaipaus – näkökulmia Mark Rothkon taiteeseen

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Psykoanalyyttisesta menetelmästä I. Freudin neuvoja analyysia aloitettaessa

 

Sohvi’en maailma

 

Gunnel Wrede: Ruotsin holistisen yhdistyksen tie Psykoanalyyttiseksi seuraksi. Psykoanalyytikko Christer Sjödinin haastattelu

 

Luettua

 

Mirja Malmberg: Anton Obholzer & Vega Zagier Roberts (toim.), The Unconscious at Work. Individual and Organizational Stress in the Human Services

 

Petri Meronen: John Le Carr\E9, Uskollinen Puutarhuri; Juha Seppälä, Routavuosi; E. M. Cioran, Katkeruuden syllogismeja

 

 

Psykoterapia 2/2004

Teema: Tiedostamaton

 

Nina Söderblom & Hanna Böhme: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Pirkko Siltala: Tiedostamattoman symboloituminen

 

Eija Harjula: Trauma elää puheessa.

 

Arja Rasilainen: Ignacio Matte Blanco – tuntematon ajattelija

 

Anna-Maija Mäkelä: Bi-logiikka tiedostamattoman logiikkana ja sen merkitys psykoanalyyttisena metateoriana

 

Vesa Talvitie & Juhani Ihanus: Implisiittinen tieto ja torjuttu

 

Kari Kurkela: Winnicott, raja, luova asenne

 

In memoriam

 

Leena Ormio: Helena Valpola in memoriam

 

Sohvi’en maailma

 

Matti Anhava: Kulman ympäri. Taiteilija Tor Arnen haastattelu

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Elisabeth ja fibromyalgia 1800-luvulla

 

Psykoterapia-lehden kesävisa

 

 

Psykoterapia 1/2004

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Anneli Larmo: Sisaruskateus ja mielen rakentuminen

 

Sigmund Freud: Kirje Romain Rollandille (Muistihäiriö Akropoliilla)

 

Jari Kauppinen: Romain Rolland avec Freud: Pahaa vastaan

 

Ajankohtaista

 

Pirkko Siltala: Puhe Risto Friedin teoksen Freud on the Acropolis julkistamistilaisuudessa

 

Risto Fried: Teoksen Freud on the Acropolis esipuhe

 

Maisa Kela: Matkalla Riston kanssa

 

Katsaus

 

Petri Meronen: Paluu tulevaisuuteen. Matkakertomus myyttien maailmasta

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Katharina ja seksuaalisuus. Pikakuuri vuoren huipulla

 

Sohvi’en maailma

 

Marja Wich-Markula: Dynaaminen lyhytpsykoterapia – mitä se oikein on? Psykiatri, psykoterapeutti YET, Leena Jaakkolan haastattelu

 

Pakina

 

Tuomo Välkki: Kahta kohden kuultavana

 

Luettua

 

Pertti Luukkonen: Risto Fried, Freud on the Acropolis – a detective story

 

Mikko von Bruun: Ritva Pölönen & Terttu Sitolahti (toim.), Ryhmä hoitaa – teoriaa ja käytäntöä

 

Carlo Bonomi: Juliet Mitchell, Mad Men and Medusas

 

 

Psykoterapia 4/2003

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Mirja Malmberg: Madonnakonstellaatio-sisaruskilpailu

 

Risto Makkonen: Isänsä poika – hankalien kokemusten muuntumisesta

 

Johannes Myyrä: Päästä meidät pahasta

 

Heikki Majava: Mielisairaalan lääkärin näkemys siitä, mitä elämä olisi ilman taidetta

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Fräulein Lucy ja kadonnut hajuaisti

 

Sohvi’en maailma

 

Gunnel Wrede: Professori Hasse Karlssonin haastattelu

 

Seminaarikuulumisia

 

Ann-Helen Siirala: Society for Existential Analysis, marraskuu 2002, Lontoo

 

Luettua

 

Mirja Malmberg: Prophecy Coles, The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis

 

Tuomo Välkki: Yrjö O. Alanen, Aallosta Shakespeareen ja Simenoniin. Psykiatrin esseitä klassikoista

 

Jukka Aaltonen: Hannu Mäkelä, Nalle ja Moppe. Eino Leinon ja L. Onervan elämä

 

 

Psykoterapia 3/2003

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Kristina Saraneva: Winnicottin henkilö ja teoria

 

Ludvig Igra: Rakkauden varjo

 

Pirjo Lehtovuori: Psykoterapeuttien kokemuksia ammatillisesta kehityksestä ja henkilökohtaisesta elämästä

 

Gaetano Benedetti: Kätketty totuus

 

Päivi Sinikka Kosonen: Nathalie Sarraute – sanojen vapaustaistelija

 

Nathalie Sarraute: Sanat

 

Freud-nurkka

 

Kristina Saraneva: Hysteerinen nainen – psykoanalyyttisen menetelmän synnyttäjä

 

Luettua

 

Turo Reenkola: Pentti Ikonen, Psykoanalyyttisia tutkielmia

 

Markus Lång: Richard Webster, Why Freud Was Wrong. Sin, Science, and Psychoanalysis

 

Juhani Rekola: Professori Gaetano Benedettin 80-vuotisjuhlakirja

 

Johannes Myyrä: Juhani Ihanus, Koskettavat tarinat – johdantoa kirjallisuusterapiaan

 

Johannes Myyrä: Marja-Leena Parkkinen, Ulos kaapista. – Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta

 

 

Psykoterapia 2/2003

Teema: Neuropsykoanalyysi

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Johannes Lehtonen: Neuropsykoanalyysista

 

Viljo Räkköläinen ja Marja-Leena Heinonen: Tarvitseeko psykoanalyysi aivotutkimusta?

 

Heikki Majava: Mieli, kieli ja ruumiillisuus nykypäivän psykoanalyyttisessa terapiassa

 

Ari-Pekka Blomberg: Neurokognitiivisten toimintojen kartoitus vakavan psyykkisen häiriön hoidon prosessissa

 

Hannu Lauerma: Sairaus vai elämisen ongelma – merkitykset, aine ja motoriikka

 

Vesa Talvitie: Millä tavalla tiedostamaton on olemassa?

 

Tapani Laankoski: Evoluutionäkökulmaa käyttäytymiseemme

 

Sohvi’en maailma

 

Juhani Ihanus: Psykoanalyysin ja neurotieteiden välimaastossa. Apulaisprofessori Fred M. Levinin haastattelu

 

Keskustelua

 

Juhani Rekola: Jälkimietteitä (teoksesta Syöpäsairaus ja elämän todellisuus)

 

Luettua

 

Vesa Talvitie: M. Solms & O. Turnbull, The Brain and the Inner World: An introduction to the neuroscience of subjective experience

 

Martti Tuohimetsä: Regina Pally, The Mind-Brain Relationship

 

Tuomo Välkki: (Runo) maailma joka vallitsee tässä tai nyt

 

 

Psykoterapia 1/2003

 

Leena Pylkkänen: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Anne Alvarez: Autististen lasten kehityksellisten puutosten huomioiminen

 

Sándor Ferenczi: Ei-toivottu lapsi ja hänen kuolemanviettinsä

 

Sándor Ferenczi: Kielten sekaannus aikuisten ja lapsen välillä

 

Mervi Leijala-Marttila: Itsetuhoisuuden prosessointi psykoterapiassa

 

Henrik Enckell: Psykoanalyysi ja metafora

 

Riitta Jalonen: Kirjoittamisen tosi syntyy unenkaltaisesti

 

Sohvi’en maailma

 

Tuomo Välkki: Reflektioita Martti Siiralan juhlaseminaarista

 

Pakina

 

Marja Wich-Markula: Kuoleman suudelma

 

Luettua

 

Marja Wich-Markula: Näkemisestä näkemiseen. Pirkko Siltalan juhlakirja

 

Kaija Mankinen: Marja Schulman, Vauvahavainnointi – oppia observoimalla

 

Koettua

 

Petri Karttunen: Kalervo Palsa – toinen tuleminen

 

 

Psykoterapia 4/2002

 

Martti Tuohimetsä: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Heikki Majava: ”Käsityksemme onnesta: Taistelu” – Nuoren Karl Marxin elämä Kullervo- ja Prometheus-myyttien valossa

 

Liisa Girard ja Riitta Laine: Luomisprosessista – ajatuksia Anton Ehrenzweigin näkemysten pohjalta

 

Rainer Funk: Psykoanalyysi ja inhimilliset arvot

 

Florence Schmitt: Alussa on ruumis – ruumiin refleksiivisyydestä

 

Jean-Max Gaudillière: ”Omiensa pettämä”

 

Sohvi’en maailma

 

Heikki Majava: Martti Siiralan 80-vuotishaastattelu

 

Luettua

 

Esko Klemelä: Marita Torsti, Vapaan assosiaation paluu

 

Jan Johansson: Soili Haaramo & Kirsti Palonen (toim.), Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena

 

Markku Valli: Juhani Rekola, Syöpäsairaus ja elämän todellisuus

 

Vesa Talvitie: John Gedo, The Evolution of Psychoanalysis: Contemporary Theory and Practice

 

Tuomo Välkki: (Runoja) Resepti ydinnälkään; Venäläinen keittiö; Dissosikeitto

 

 

Psykoterapia 3/2002

Teema: Varhainen vuorovaikutus

 

Anna-Maija Leiman: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Marja Schulman: Ongelmallinen matka äitiyteen: äidin ja vauvan kannattelu varhaisen vuorovaikutuksen hoidoissa

 

Irmeli Kinnunen ja Helena Östring: Varhaisen vuorovaikutuksen hoitaminen Helsingin itäisen suurpiirin vauvaperhetoiminnassa

 

Kirsti Määttänen: Dialoginen vauvatanssi terapiamenetelmänä

 

Barbro Heikkilä, Tuija Mustalahti ja Victoria Larrad-Rahkonen: Keskosvauvan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen hoito vastasyntyneiden teho-osastolla

 

Mirjam Kalland: Menetysten läsnäolo vuorovaikutuksessa – varhainen adoptio ja sen hoito

 

Mirja Sarkkinen: Vauvan ja depressiivisen äidin vuorovaikutussuhteen hoito – psykodynaamisia, äidin ja vauvan psykoterapian näkökulmia

 

Pirkko Siltala: Traumatisoitunut vanhemmuus, varhainen vuorovaikutus ja psykoterapia – aaveet varhaisessa vuorovaikutuksessa

 

Sohvi’en maailma

 

Mervi Leijala: Koulutuspsykoanalyytikko Pirkko Siltala 70 vuotta

 

 

Psykoterapia 2/2002

 

Tuohimetsä, M.: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Kernberg, O.: Psykoanalyyttiseen koulutukseen kohdistuvaa kritiikkiä

 

Sjödin, C.: Identiteetin mahti, patriarkaatin loppu ja uudet seksuaalimallit

 

Myyrä, J.: Reseptin mukaista seksiä

 

Matkakertomus

 

Wolf, H.: Kotona ja kaukana: ahdistuneen matkaajan tunnustuksia

 

Sohvi’en maailma

 

Tuohimetsä, M.: Professori Yrjö Alasen haastattelu

 

Välkki, T.: (Runo) Tällaiseksi olet mennyt...

 

Pakina

 

Wich-Markula, M.: Marcello

 

Katsaus

 

Viinisalo, P.: Myyttien kuvakieli ihmiskunnan ja ihmisyksilön historiassa. Clarus, I.: Opfer, Ritus, Wandlung. Eine Wanderung durch Kulturen und Mythen

 

Luettua

 

Sitolahti, T.: Jackson, M.: Weathering the Storms. Psychotherapy for Psychosis / Psykoottisten hoidon ydin – lääkehoito vaiko psykoterapia?

 

 

Psykoterapia 1/2002

 

Tuohimetsä, M.: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Falzeder, E.: Psykoanalyysin sukupuu

 

Pestalozzi, J.: Psykoottiset transferenssireaktiot muutoksen mahdollisuuksina. Dysmorfofobiaa sairastavan nuoruusikäisen psykoterapia

 

Fonagy, P. ja Cooper, A. M.: Teoreettiset ja kliiniset teemat Joseph Sandlerin tuotannossa

 

Ofer, G.: Analyytikoiden potilaita käsittelevistä unista. Terapeutin unien vaikutus terapeuttiseen prosessiin

 

Välkki, T.: (Runo) Freudilainen mytologia

 

Sohvi’en maailma

 

Arppo, M.: Väkivallasta ja yhteiskunnista. Professori Sergio Caruson haastattelu

 

Luettua

 

Kara, J.: Kundera, M.: Identiteetti

 

 

Psykoterapia 4/2001

Teema: Jacques Lacan

 

Meronen, P.: Pääkirjoitus. Johdatus ristiriitaan

 

Artikkelit

 

Myyrä, J.: Sanat sen sanomiseen

 

Lindell, J.: Lacan oireen asemasta

 

Sivenius, H.: Onko tiedostamaton kieltä?

 

Talvitie, V.: A Matter of Style! Maku, tyyli ja arkipäivän estetiikka psykoanalyysissa

 

Sohvi’en maailma

 

Arppo, M.: Gilgamesh – kertomus ikuisen elämän etsimisestä. Professori Jaakko Hämeen-Anttilan haastattelu

 

Luennolta

 

Santanen, S. & Sivenius, P.: Sokrates psykoanalyytikkona

 

Katsaus

 

Kauppinen, J.: Derrida ja psykoanalyysi

 

Luettua

 

Söderblom, N.: Roudinesco, E.: Jacques Lacan – en levnadsteckning, ett tankesystems historia

 

Kettunen, A: Dor, J.: The Clinical Lacan

 

Meronen, P.: Fink, B.: A clinical introduction to lacanian psychoanalysis. Theory and technique

 

Klemelä, E.: Meronen, P.: Kuullessaan sanan psykoanalyysi

 

 

Psykoterapia 3/2001

 

Leiman, A.-M. ja Siltala, P.: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Malmivaara, K.: Suomen modernin lastenpsykiatrian puolivuosisataisesta kehityskaaresta 1950-luvulta nykypäivään

 

Schmitt, F.: Postmoderni vanhemmuus

 

Schulman, M.: Pikkulapsi matkalla maailmaan: Pikkulapsen haavoittuvuus hänen siirtyessään päivähoitoon

 

Siltala, P.: Emotionaalisesti poissaoleva äiti

 

Kajamaa, R.: Lasten ryhmäpsykoterapia

 

Kemiläinen, H.: Varhaiset traumaattiset kokemukset ja minuuden integroitumisprosessin vaikeudet

 

Ruokokoski, P.: Lastenpsykoterapiatapausselostus ”Petteri”

 

 

Psykoterapia 2/2001

 

Tuohimetsä, M.: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Hyrck, R.: Kantanäkyfantasia yhteyden mahdollistajana tai estäjänä

 

Lehtovuori, P.: Objektisuhteiden rakentuminen inhimillisess\E4 vuorovaikutuksessa

 

Siivola, M.: Uniryhmä ihmisyyttä etsimässä

 

Sohvi’en maailma

 

Kettunen, A.: Koulutusanalyytikko Irene Matthiksen haastattelu

 

Kongressikuulumisia

 

Vida, J. E. ja Molad, G. J.: The Ferenczian Dialogue: Psychoanalysis as a Way of Life

 

Luettua

 

Granström, V.: Tietoisuus vie elämää eteenpäin – Antonio Damasion tutkimusten esittelyä ja pohdintaa

 

Söderblom, N.: Roudinesco, E.: Miksi psykoanalyysia yhä tarvitaan?

 

Välkki, T.: Hägglund, T.-B.: Peilissä vaskiset kasvot

 

 

Psykoterapia 1/2001

 

Tuohimetsä, M.: Pääkirjoitus

 

Artikkelit

 

Hyrck, M.: Suhteessaolon perusmielikuvien teoria

 

Hinshelwood, R. D.: Kleinilainen psykoanalyysi Kleinin jälkeen

 

Santala, O.-P.: Joseph Sandlerin objektisuhdeteoria ja sen freudilaiset lähtökohdat

 

Harjula, E.: Äitiä kuolemaan saattamassa, Michelangelon Pietá lohduttajana

 

Sohvi’en maailma

 

Palonen, K. ja Reikko, L.: Muistot ja toivo palestiinalaispakolaisen perintönä.

 

Tutkimus

 

Kaipainen, M.: Psykoterapiatutkimus. Psykoterapiatutkimuksen monet kasvot

 

Luettua

 

Kähkönen, S.: Drewermann, E.: Psykoanalyysi ja moraaliteologia

 

Kettunen, A.: Enckell, M.: Missä Jumala on?

 

Räkköläinen, V.: Cullberg, J.: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv

 

 

Psykoterapia 4/2000

 

Tuohimetsä, M.: Pääkirjoitus

 

Roazen, P.: Erich Frommin erottaminen IPA:sta

 

Klemelä, E.: Ihminen vastapäätä äärimmäistä, tietomme ulkopuolella olevaa rajoittamatonta todellisuutta. Wilfred Bionin ajattelua

 

Mankinen, K.: Voiko soittoa olla ilman laulua? Autistisen lapsen psykoterapiasta

 

Santala, O.-P.: Katsaus psykoanalyyttiseen selittämiseen

 

Sohvi’en maailma

 

Tähtinen, J.: Elämän merellä. Koulutusanalyytikko Päivikki Viinisalon haastattelu

 

Arppo, M.: Ruumiin näyttämöt. Psykoanalyytikko Joyce McDougallin haastattelu

 

In memoriam

 

Segerstråle, M.: Raija Ahvonen in memoriam

 

Luettua

 

Ollinheimo, A. and Vuorinen, R.: Metapsychology and the suggestion argument / Analyysi etsii kotia, Meronen, P.

 

Rekola, J.: Sairas elämänsä keskellä / Ruulu ja siemis kohtaavat, Valli, M.

 

 

Psykoterapia 3/2000

 

Rekola, J.: Antropologinen sairauskäsitys ja tämän päivän hoitokäytäntö

 

Torsti, M.: Naiseuden symbolisaatioprosessista ja sen häiriöistä

 

Julkunen, J.: Psykosomaattisen tutkimuksen erilaisia painotuksia: esimerkkinä sepelvaltimotauti

 

Siltala, P.: Ruumiillinen sairaus on myös sen vastaanotto

 

Heinonen, M.-L.: Yksilön ja yhteisön Verschiebung ja Verdichtung

 

Luettua

 

McDougall, J.: Ruumiin näyttämöt / Ruumis on tullut hulluksi, Wich-Markula, M.

 

Siirala, M.: Lääkäriajattelijan kootut teokset – inhimillinen lääketiede

 

von Weizsäcker, V.: Gesammelte Schriften in zehn Bänden...

 

 

Psykoterapia 2/2000

 

Schulman, G.: Kleinilaisuus tänään

 

Sitolahti, T.: Psykoanalyysi kehityksen ristiaallokossa: viettiteoriasta objektisuhteiden teoriaan

 

Hyrck, R.: Pakoon, pakoon aina vain... – Kuvaus persoonallisuuden patologisesta organisaatiosta

 

Sohvi’en maailma

 

Kettunen, A.: Äiti–vauva-ryhmän tavoitteena rakkaussuhteen löytyminen. Sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Linnalan ja psykologi Sinikka Mäkelän haastattelu

 

Tuohimetsä, M.: Maanikko psykoterapiassa: tapausselostus

 

 

Psykoterapia 1/2000

 

Leijala, M.: Pääkirjoitus. Hyvä lukija

 

Bonomi, C.: Pako terveyteen, osa 2

 

Siltala, P.: Mieli ja kieli vauvan ja äidin välisessä vuorovaikutuksessa

 

Sánchez, G.: Äiti rakkauden ja kuoleman sanansaattajana

 

Saarimäki, I.: Objektit ja unimaailma

 

Myyrä, J.: Alussa oli rakkaus

 

Keskustelua

 

Karttunen, P.: Välittäjäainevajaustako?

 

Katoava miljöö – muuttuva funktio

 

Kaipainen, M.: Lapinlahden sairaala uppoaa kunnallispoliittisiin pyörteisiin

 

 

Psykoterapia 4/1999

 

Arppo, M.: Pääkirjoitus. Millennium-mietteitä

 

Bonomi, C.: Pako terveyteen, osa 1

 

Jääskeläinen, M.: Alfred Adlerin individuaalipsykologian peruskäsitteitä

 

Määttänen, K.: Mistä Freud on varma?

 

Lehtovuori, P.: Erik H. Erikson: Elämän perusvoimat

 

Sohvi’en maailma

 

Arppo, M.: Psykoosi – uuteen hoitokäytäntöön. LKT Martti Siiralan haastattelu Kauko Haarakankaan ja Jaakko Seikkulan toimittaman teoksen äärellä

 

Luettua

 

Pontalis, J-B.: Kärlek till begynnelserna. Självbiografiska fragment / Kettunen, A.

 

Kettunen, P.: Suomalainen rippi / Hyrck, M.

 

 

Psykoterapia 3/1999

 

Sinkkonen, J.: John Bowlbyn havainnoista alkoi teoreettisen ajattelutavan muutos

 

Silven, M. ja Levänen, M.: Kiintymys ja vuorovaikutus perheissä suomalaisen seurantatutkimuksen valossa

 

Kalland, M.: Sijais- tai adoptiolapsi ja kiintymyssuhteen tukeminen

 

Kanninen, K.: Kiintymysmallit, trauma ja terapeuttinen allianssi

 

Kuusela, L.: Keski-ikäinen nainen, fyysiset oireet ja kokemus itsestä

 

Leiman, M.: Teoria ja empiiriset yleistykset elävän ymmärtämisen esteenä psykoterapiassa

 

Seminaariuutisia

 

Rasilainen, A.: Inhimillinen kiinnittyminen ja kiintymys

 

Sohvi’en maailma

 

Kyrönseppä, U.: Iljan äidiksi, Suvi Aholan haastattelu

 

Luettua ja koettua

 

Ahola, S.: Iljan äidiksi / Minä olen suulla, en ruumiilla puhuva äiti, Törrönen, H.

 

Liulia, M. Ambitious Bitch ja Son of a Bitch / Pojasta polvi paranee, Meronen, P.

 

 

Psykoterapia 2/1999

 

Arppo, M.: Väliaikainen maailmankatsomus

 

Holma, J. ja Aaltonen, J.: Psykoosi on kertomuksen etsimistä kokemuksille

 

Heinonen, M.-L. ja Räkköläinen, V.: Siru päässä – mutta kenen? Ymmärtämisen ja ymmärrettävyyden kohtaloista skitsofrenian tämän päivän hoitokulttuurissa

 

Peltola, E.: Stressi–haavoittuvuusmalli skitsofreniapotilaan kuntoutuksessa ja hoidossa

 

Katsauksia: Jääskeläinen, I ja Röyks, R.: Kognitiivisten puutosten seulonta ja hoito osana skitsofrenian kokonaisvaltaista kuntoutusta

 

Keinänen, M.: Sisäisen vuoropuhelun kehitys psykoanalyyttisessa psykoterapiassa kielenkäytön ilmentämänä

 

Kukkonen, P.: Oscar Parlandin hiljaisuuden kieli. Nimettömän kohtaaminen ihmisessä, osa 2

 

Klassikkoja: Tuohimetsä, M.: H. S. Sullivan: Tapausselostus

 

Sohvi’en maailma

 

Kettunen, A.: Edes yksi oma viiva. Taidemaalari Rafael Wardin haastattelu

 

Luettua

 

Drees, A.: Freie Phantasien / Poeettinen mieli muutoksen mahdollistajana, Mertanen, H.

 

Psykoterapia 1/1999

 

Arppo, M.: Voiko satakieli laulaa bussivarikolla?

 

Enckell, M.: Oscar Parland – minnesbilder och reflektioner

 

Parland, O.: Parsifal som identitet och öde

 

Siltala, P.: Kolmen seinävaatteen arvoitus – skitsofrenian nimetön. Nikkilän sairaalan Penelope

 

Kukkonen, P.: Oscar Parlandin hiljaisuuden kieli. Nimettömän kohtaaminen ihmisessä, osa 1

 

Klassikkoja: Kinnunen, E.-P.: Rollo May: Harold Brownin tapaus

 

Sohvi’en maailma

 

Meronen, P.: Kumman filosofi. Tutkija, fil. lis. Merja Hintsan haastattelu

 

Luettua

 

Hintsa, M.: Mahdottoman rajoilla / Kuka lohduttaisi psykoanalyysiä?, Meronen, P.

 

Akuuttia

 

Palonen, K.: Massat liikkeellä – silti yksilöistä kysymys. Kosovon albaanit ja psyykkisen ensiavun mahdollisuudet.. Terveydenhuollon maisteri Anna-Riitta Jyrkisen haastattelu

 

Kautto, M.: Julmuuden anatomia – vihdoinkin Rauhassa

 

Katoava miljöö – muuttuva funktio

 

Majava, H.: Dinosauruksesta dialogiin? – Rauhan sairaala lopettaa

 

Therapeia- yhdistyksen yleisluennot syksy 1999

 

Keskusteleva psykologia-klubi, syksy 1999

 

 

Psykoterapia 4/1998

 

Arppo, M.: Juhlan aika?

 

Myyrä, J.: Kohti potilaan totuutta

 

Siltala, P.: Ruumiin totuus

 

Siirala, M.: Mitä on realiteetti?

 

Relander, J.: Yksilön totuus, yhteisön todellisuus

 

Sohvi’en maailma

 

Meronen, P.: Psykoanalyysin itseanalyysi. Dosentti Juhani Ihanuksen haastattelu

 

 

Psykoterapia 3/1998

 

Arppo, M.: Ahmokarpioista

 

Mäki, S.; Papunen, R.; Viitaniemi, S.: Kirjallisuusterapiasta ja sen sovelluksista

 

Rekola, J.: Mihin ryhmän toimintoihin ja rakenteisiin kirjallisuusterapia liittyy?

 

Mannermaa, L.: Uusia tapoja katsoa ja tuntea, nähdä ja oivaltaa

 

Moilanen, O.: Unien, satujen ja tarinoiden viisaus

 

Sohvi’en maailma

 

Talvitie, V.: Mielen ja myyttien alkulähteillä – taidemaalari Juhana Blomstedtin haastattelu

 

Luettua

 

Drewermann, E.: Vain sydämellä näkee hyvin – de Saint-Exupéryn sadun Pikku Prinssi pohdintaa / Mertanen, H.

 

Kolumni: Majava, H.: Luovuuden valmennus musiikkikoulutuksessa

 

Raportteja: Meronen, P.: Länsirannikolta jotain uutta

 

 

Psykoterapia 2/1998

 

Ikonen, I., Lähteinen-Kyykkä, M., Tähtinen, J., Vilpas, R., Viinisalo, P. ja Åkerberg, U.: Neumannia lukiessa

 

Arppo, M.: Kollektiivinen tietoisuus

 

Viinisalo, P.: Saatesanat

 

Viinisalo, P.: Luomismyyteistä

 

Viinisalo, P.: Poika-rakastajan ja Suuren äidin välisestä suhteesta

 

Viinisalo, P.: Lapsen kasvun häiriintymisestä

 

Viinisalo, P.: Naisen kehitysvaiheita

 

Tähtinen, J.: Feminiinisen ja maskuliinisen vuorovaikutuksesta naisen kehityksessä

 

Luettua

 

Ahola, M.: Ihanteena yhteys. Aarne Siirala, Seurakuntaopiston kiistelty johtaja / Kähkönen, S.

 

 

Psykoterapia 1/1998

 

Arppo, M.: Vakavasta sairastamisesta

 

Schulman, G.: Psykoottisen potilaan tuhoavuus ja sen integrointi hoidossa

 

Siltala, P.: Diana-myytti. Media-aikakauden Diana

 

von Weizsäcker, V.: Terveys on kohtaloonsa tyytymistä

 

Rekola, J.: Alkusanat Viktor von Weizsäckerin esitelmään: Elämäni tärkein tehtävä

 

von Weizsäcker, V.: Elämäni tärkein tehtävä

 

Rekola, J.: MS-taudin antropologinen hypoteesiluonnos

 

Luettua

 

Herman, N.: My Kleinian Home / Tuohimetsä, M.

 

In memoriam: Oscar Parland / Onnismaa, P-L. ja Siirala, M.

 

 

Psykoterapia 2–3/1997

 

Arppo, M.: The First Finnish–French Psychoanalytic Conference

 

de Mijolla, A.: Psychoanalysis in France. Some Considerations

 

Moreau-Ricaud, M.: Some Marks for a History of Psychoanalysis Appiled in the Treatment of Psychosis

 

Myyrä, J.: Power of Reality

 

Siirala, M.: On Bodily Illness and Epistemology. From Psychosomatic towards Anthropological Medicine

 

 

Psykoterapia 1/1997

 

Arppo, M.: Ihmisruumis ei ole esine, vaan tilanne

 

Siltala, P.: Tein elämästäni kuvan – kuvasta elämän. Ruumiillisuus Frida Kahlon kuvissa ja teksteissä

 

 

Psykoterapia 3–4/1996

 

Arppo, M.: Simeon ja saapasnahkatorni

 

Rekola, J.: Joulukertomus myytin tutkijan näkökulmasta. Tätä kirkkoa Jeesus ei tarkoittanut. Eugen Drewermannin haastattelu / Der Spiegel, 52/1991

 

Fisch, J.: Self-psykologinen näkökulma psykoanalyyttisessa hoidossa

 

Leiper, R.: Evaluaatio. Organisaatiot oppimassa kokemuksestaan. Obholzer, A.: Jälkisanat

 

Kähkönen, S.: Minän vastarinnan tulkinnasta. Wilhelm Reichin eräs tapausselostus

 

Luettua

 

Kernberg, O.: Thirty methods to destroy the creativity of psychoanalytic candidates / Luovuus kuriin koulutusyhteisöissä / Lindfors, O.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1–2/1996

 

Arppo, M.: Antiikkia

 

Clarus, I.: Anima ja Animus in statu nascendi – ihmisen naisellisista ja miehisistä sielunkuvista

 

Clarus, I.: Elämän puusta ja muutoksen kattilasta. Kataja-satu (Grimm nro 47)

 

Mälkönen, K.: Häpeä – avoin ja kätketty

 

Myyrä, J.: Se puhuu Asiasta

 

Hallamaa, P.: Introspektio, empatia ja tiede. Heinz Kohutin käsitys psykoanalyysin tutkimusmetodeista

 

Luettua

 

Broms, H., Malaska, P.: Nosferatun maa / Nosferatun maa taikapelin vartijan toinen romaani, Majava, H.

 

 

Psykoterapia 3/1995

 

Arppo, M.: Enkeleitä – onko heitä?

 

Gojman de Millan, S.: Sosiaaliset vastakohtaisuudet vastaanotolla. Erich Frommin ajatuksiin pohjaava kliininen näkökulma

 

Millan, S.: Alkuhaastattelujen merkitys psykoanalyysissa

 

Silva Garcia, J.: Sairauden isäntänä

 

Luettua

 

Alford, C. F.: The Psychoanalytic Theory of Greek Tragedy / Hyvän ja pahan välissä, Lång, M.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1995

 

Arppo, M.: Fast food for everyone – or for none?

 

Uhinki, R.: Psykoanalyysin lopettamisvaihe

 

Siirala, M.: Education Towards Comprehensive Medicine

 

Meronen, P.: Narsistisen naisen enigma – Lou Andreas-Salomen suhde psykoanalyysiin

 

Luettua

 

Anna Freud psykoanalyysista kasvattajille ja vanhemmille / Pentti, R.

 

Rauhala, L.: Tajunnan itsepuolustus / Lehtonen, J.

 

Sanoista tekoihin – teoista sanoihin. Kansalaissodan psykodynamiikkaa. J. Ehrnroothin luentoa referoivat Kettunen, A., Koschke, S. ja Viinisalo, K.

 

Klemelä, E.: Kuntoutuspsykoterapiat – tilannekatsaus Therapeian näkökulmasta

 

 

Psykoterapia 1/1995

 

Arppo, M.: Jutunjuurta

 

Kernberg, O.: Akuutit ja krooniset vastatransferenssireaktiot

 

Ihanus, J.: Terapioiden varhaiskehityksestä Suomessa

 

Aho, J.: Onko psykoanalyysi epätiedettä?

 

Ollinheimo, A.: Adolf Grünbaumin dialogi psykoanalyysin kanssa

 

Silvonen, J.: Psyykkinen näyttämö ja terapeuttinen praksis – kiista psykoanalyysin kohteesta

 

Myyrä, J.: Uskallanko häiritä universumia – keski-ikäisen mietteitä

 

 

Psykoterapia 2/1994

 

Arppo, M.: Arkkityypeistä arkipäivään

 

Viinisalo, P.: Vanhan testamentin kertomuksia Erich Neumannin tietoisuuden kehityshistorian valossa

 

Rauhala, L.: C. G. Jung fenomenologina

 

Calvert, H.: Psykoanalyysin historia Englannissa

 

Sitolahti, T.: Tavistock-klinikka, Lontoo

 

Kolumni: Majava, H.: Henri Broms taikapelin mestarina

 

Lähetettyjä kirjoituksia: Peura, M.: Hiljaisuuteen kasvaminen osana eheytymistä

 

Luettua

 

Totuuden puolesta terapiaa vastaan. Kuultavana Jeffrey Masson/ Lindfors, O.

 

Keskustelua

 

Majava, H.: Psykiatria ja psykoterapia

 

Tikkanen, T.: Kysymyksiä ja vastauksia psykoterapiasta

 

Therapeiasta

 

Psykoterapia 1/1994

 

Arppo, M.: Davidin varjo

 

Benedetti, G.: Psykoottisten ja skitsofreenisten potilaiden psykoterapia ja sitä helpottavat tekijät

 

Conci, M.: Psykoanalyysi Italiassa

 

Clarus, I.: Teiresiaan, Antigonen ja Theseuksen terapeuttinen tehtävä Sofokleen Oidipus-runoelmassa

 

Wrede, G.: Psykoterapi i Sandins anda

 

Kolumni: Majava, H.: Näyttelijäntyöstä

 

Mitä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä merkitsee psykoterapeutille? Puheenjohtaja Tuomo Tikkasen haastattelu / Kiianmaa, A.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4/1993

 

Arppo, M.: Ensin huhkitaan, sitten tutkitaan

 

Lindfors, O., Hannula, J.: Psykoterapiatutkimus: Hoitoprosessin ja tuloksellisuuden empiirinen arviointi

 

Kiianmaa, A.: Tapaustutkimus, kertomus, ymmärtäminen

 

Reeves, C.: Transferenssi lasten laitoshoidossa

 

Graves, P.: Primaariprosessin kehitykselliset aspektit

 

Kolumni: Majava, H.: Takaisin valtameriin

 

Myyrä, J.: Minun Therapeiani

 

Davidkin, K.: Minun Therapeiani

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 3/1993

 

Arppo, M.: Lapsuuden loppu?

 

Siltala, P.: Rakkauden ja vihan ristiriita vanhempien ja lasten suhteessa

 

Väisänen, P.: Elämän jatkuvuuden katkeaminen. Lasten pahoinpitelyt ja vuorovaikutuksen tukeminen

 

Itälä, H.: Lastenpsykoterapeutti ja lapsen vanhemmat

 

Kyrönseppä, U.: Lapsen menetys

 

Niemelä, P.: Äitiyden ristiriitojen työstäminen

 

Myyrä, J.: Toiseuden lahja

 

Kolumni: Majava, H.: Sielunhoito – teologista psykoterapiaa?

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1993

 

Arppo, M.: Miksi se sanoo hm?

 

Siltala, P.: Psykoanalyytikon identiteetti

 

Psykoanalyytikon identiteetti -seminaarin paneelipuheenvuorot

 

Majava, H.: Psykoterapia-lehti 1982–1988

 

Siirala, M.: Ei psyko-, eikä –analyytikko

 

Lehtovuori, P.: Analyytikon identiteetin kehittymisestä

 

Lindfors, O.: Itseksi identifioituminen

 

Peciccia, M., Benedetti, G.: Identiteetin synty skitsofreenikon terapiassa progressiivisen, peilaavan piirtämisen kautta

 

Tähtinen, J.: Sankaritaistelu separaatio–individuaatioprosessin osana

 

Pork, M.: Situation of Psychotherapeutic Training in Estonia

 

Kolumni: Majava, H.: Mediat

 

Luettua

 

Siltala, J.: Suomalainen ahdistus / Hyrck, M.

 

Hansen, J. B. (toim.): Crossing the Borders – Psychotherapy of Schizophrenia / Lehtinen, K.

 

Therapeiasta

 

In memoriam: Raili Parland / Ikonen, I.

 

 

Psykoterapia 1/1993

 

Arppo, M.: Arvon mekin ansaitsemme...

 

Igra, L.: Äänetön murha. Miehinen ja naisellinen tuhoavuus psykoanalyyttisessa prosessissa

 

Siltala, P.: Oi tytön elämää!

 

Mälkönen, K.: Naisterapeuttina naispotilaalle

 

Vilpas, R.: Luomismyytti II: Ego – sikiöstä sankariksi. Ihmisen tietoisuuden synty ja sen mytologiset vaiheet Erich Neumannin mukaan

 

Myyrä, J.: Niin yksin kuin olen aina ollut

 

Kolumni: Majava, H.: Depression jäävuori

 

Therapeiasta

 

In memoriam: Saara Torma / Malmivaara, K.

 

 

Psykoterapia 4/1992

 

Arppo, M.: Pääkirjoitus

 

Siltala, M.: Luova subjekti ja ristiriita

 

Haaramo, S.: Münchenin kongressin antia: psykoanalyyttinen näkökulma uuteen hedelmöittämistekniikkaan

 

Tikkanen, T.: Miten tulla toimeen tulosjohtamisen kanssa?

 

Tieteessä tapahtuu

 

Nissilä, K.: Kuolevan kuolemattomuus / Hyrck, M.

 

Kortteinen, M.: Kunnian kenttä – suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona / Oidipus markkinoiden saatanallisessa myllyssä / Kiianmaa, A.

 

Luettua

 

Capra, F.: The Turning Point / Rekola, J.

 

Heidegger, M.: Silleen jättäminen / Arppo, M.

 

Kolumni: Majava, H.: Kafkan Tuomio

 

Katsauksia: Lindfors, O.: Laatutuotteita mielenterveysmarkkinoilla

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2–3/1992

 

Arppo, M.: Työtön Ikaros?

 

Pines, M.: Häpeän yleismaailmallisuus: psykoanalyyttinen näkökulma

 

McDougall, J.: Arkaainen seksuaalisuus ja psykosooma

 

Vilpas, R.: Luomismyytti: Ego – alkiosta iduksi I. Ihmisen tietoisuuden synty ja sen mytologiset vaiheet Erich Neumannin mukaan

 

Mälkönen, K.: Mietteitä myyttiseltä matkalta

 

Pylkkänen, K., Palonen, K.: Epävakaa talous ja epävakaa persoonallisuus. Kokemuksia psykoterapian soveltamisesta taloudellisen kriisin kohtaamiseen

 

Kolumni: Majava, H.: Nainen soturina – paha rinta?

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1992

 

Arppo, M.: Tähti kämmenellä

 

Bach, H.: Psykoanalyytikon sosiaalinen vastuu

 

Majava, H.: Sodan psykoanalyysi

 

Siirala, M.: Mikä on suomalaisen itsenäisyyden välittömin haaste?

 

Conci, M.: H. S. Sullivan ja psykiatrien koulutus

 

Katsauksia: Lindfors, O.: Psyykkinen pahoinvointi kasautuu – mielenterveyspalvelut riittämättömiä?

 

Voimme vähentää itsemurhia, jos

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4/1991

 

Arppo, M.: Vanha vainooja...

 

Siltala, P.: Depressio

 

Pylkkänen, L.: Nuorten depressiot

 

Vilkkumaa, I.: Miten kuntoutusbyrokraatti mieltää psykoterapian?

 

Kiviranta, P.: Tunnelmia Tukholman kongresseista 1991

 

Katsauksia: Väkivallan uhrin kohtaamisesta / Lindfors, O.

 

Luettua

 

Schalin, L.-J.: Perheen ihmissuhteista / Hyrck, R.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 3/1991

 

Arppo, M.: Maa nimeltä Nekrolandia

 

Pine, F.: Vietti-, ego-, objektisuhde- ja self- psykologia II

 

Funk, R.: Erich Fromm ja yhteiskunnan nekrofiilinen luonne II

 

Conci, M.: Mies- ja naisteemat nuoren Freudin kirjeissä Eduard Silbersteinille

 

Kangasniemi, T.: Reflektio muutoksen ehtona psykoterapiassa

 

Sammallahti, P.: Kevyt johdatus Jacques Lacanin ajatteluun eli takintekijän tarina

 

Lacan, J.: Peilivaihe psykoanalyyttisen kokemuksen paljastaman minän funktion muovaajana

 

Katsauksia: Lindfors, O.: Regressiivisen potilaan psykoanalyysista. L. Bryce Boyerin näkemyksiä

 

Luettua

 

Siirala, M. ja Kulonen, S.: Syvissä raiteissa. Kansallisen itsetunnon matka / Kähkönen, S.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1–2/1991

 

Arppo, M.: Kun tuli luvatuksi...

 

Pine, F.: Vietti-, ego-, objektisuhde- ja self- psykologia I

 

Bräutigam, W.: Todellinen suhde ja transferenssi

 

Myyrä, J.: Mistä lakanasta te puhutte?

 

Majava, H.: Psyko–soman semiotiikka – transferenssista interferenssiin

 

Majava, H.: Psykoanalyysi – tiede vaiko ideologia?

 

Myytit, semiotiikka ja psykoterapia. Keskustelu Henri Bromsin ja Heikki Majavan välillä

 

Salosaari, K.: Luonnos sairauden semiotiikaksi

 

Luettua

 

Chopra, D.: Quantum Healing / Kvanttiparantamisesta, Saaristo, T.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 3–4/1990

 

Arppo M.: Kaukana on pitkällä

 

Benedetti, G.: Masennus, psykoosi, skitsofrenia

 

Chrzanowski, G.: Teoriasta kliiniseen käytäntöön – yksi vai useita psykoanalyysejä?

 

Pena, S.: Teoriasta kliiniseen käytäntöön

 

Funk, R.: Erich Fromm psykoanalyyttisen teorian uudistajana I

 

Shaalan, M.: Poliittinen psykiatria

 

Kähkönen, S.: Oidipus Raamatussa

 

Leijala, M.: Mitä Dora tuijotti? Tutkielma Rafaelin Sikstuksen Madonnan merkityksestä Freudin hysteriapotilaalle

 

Tieteessä tapahtuu

 

Rekola, J. ja Lindfors, O.: Psykosomatiikan uudet haasteet. ECPR:n kongressi, Helsinki

 

Vierailuja: Jokinen, I.: Kurssiterveiset Anna Freud Centrestä Lontoosta

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1990

 

Arppo, M.: Yhtei(sölli)syydestä

 

Pölönen, R.: Kokemuksia hoitoyhteisön työnohjauksesta

 

Siltala, P.: Ruumiillisten sairauksien hoitoyhteisöjen ja niiden työnohjauksen ongelmia

 

Kajamaa, R., Keski-Luopa, L.: Ryhmäprosessin merkitys ja käyttö työnohjauskoulutuksessa

 

Pölönen, R.: Hoitoyhteisön hallinnollinen työnohjaus

 

Siltala, P.: Työnohjauksen ohjauksesta

 

Kara, J.: Ranskan psykoanalyysin historiasta

 

Luettua

 

Salattu seksuaalisuus / Salattu seksuaalisuus therapeialaista satoa, Hämäläinen, V-P.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1990

 

Arppo, M.: Muukalainen minussa, viertolainen vierelläni

 

Kiviranta, P.: Muukalaisuuden ja pakolaisuuden dynamiikka

 

Siltala, P.: Varjoon jäänyt unien lähde

 

Saraneva, K.: Pakolaisen matka uuteen maahan

 

Dahl, C.-I.: Pakolaisten psykoterapia

 

Rendon, M.: Kommentti tri Dahlin esitelmään

 

Klimova, H.: Psykoterapeuttina Prahassa

 

Shaalan, M.: Psykiatria ja maailmanrauhan edistäminen

 

Kara, J.: Francoise Dolto

 

Luettua

 

Takaisin kotiin Kuttulan perheyhteisöstä / Lastensuojelua hoitoyhteisössä, Kyrönseppä, U.

 

Lukijoilta

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4/1989

 

Arppo, M.: 1990. Eurooppa yhdentyy – miten käy psykoanalyysin?

 

Siltala, P.: Kasvu ja kehitys naisena III: Naisen kieli – nainen kielessä

 

Lindqvist, M.: Psykoterapeutin raskaus

 

Carpelan, H.: Temporaaliepilepsian psykosomaattisia näkökohtia

 

Rekola, J.: Perhe-Balint-seminaari terveyskeskuksen työntekijöille

 

Granström, V.: Psyykenlääkkeet – mielen hoitoa ruumiin kautta?

 

Kangasniemi, T.: Esiymmärrys kommunikaatiossa ja psykoterapeuttisessa suhteessa

 

Tieteessä tapahtuu

 

Blinnikka, L.-M.: Kokonaisilmaisun psykoterapiatutkimus

 

Vierailuja: Keinänen, T.: Heidelbergin hohtoa. Opintokäynti psykosomaattisella yliopistoklinikalla

 

Lukijoilta

 

Therapeiasta

 

Psykoterapia 3/1989

 

Arppo, M.: Psykoanalyysi – sata vuotta myöhemmin

 

Siltala, P.: Kasvu ja kehitys naisena II: Tytön ruumiillinen ja seksuaalinen kehitys latenssista nuoruusikään

 

Myyrä, J.: Musta aurinko. Julia Kristevan ajatuksia depression semiotiikasta

 

Salminen, H.: Kuka on Jucques Lacan?

 

Biancoli, R.: Erich Frommin Freud-kritiikki

 

Rauhala, L.: C. G. Jungin uskontotutkimuksen pääpiirteitä

 

Tieteessä tapahtuu

 

Lindfors, O.: Psykoterapiasta on hyötyä

 

Kielteiset kokemukset psykoterapiasta – Ben Furmanin haastattelu / Lindfors, O.

 

Lukijoilta

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1–2/1989

 

Arppo, M.: Vuoron vaihtuessa

 

Siltala, P.: Kasvu ja kehitys naisena I: Tytön ruumiillinen ja seksuaalinen kehitys syntymästä latenssiin

 

Schulman, M.: Melanie Klein

 

Tieteessä tapahtuu

 

Honkasalo, M.-L.: Oireiden ongelma. Lectio praecursoria

 

Lindfors, O.: Mitä naisten oireet merkitsevät?

 

Lahikainen, A. R.: Lapsena nykymaailmassa. Kenttätyökokemuksia psykoanalyysin valossa

 

Siltala, P.: Reunamerkintöjä Henry Mooren ja Domenico Gnolin naiskuviin

 

Myyrä, J.: Äitinsä poika Tarkovskin Peilissä

 

Hytönen, L., Kyrönseppä, U.: Vierailu Portman-klinikalla Lontoossa

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4–5/1988

 

Majava, H.: Arvot ja empiria

 

Siirala, M.: Oidipus, Laios ja sosiaalipatologia

 

Majava, H.: Emansipaation pyrkimys

 

Beese, F.: Psykoanalyysi Saksassa

 

Hilpelä, J.: Freud ja 1800-luvun filosofia

 

Hyrck, M.: Maaninen, skitsoparanoidinen vai reparatiivinen jumala?

 

Taiteessa tapahtuu: Kiviranta, P.: Miehisen identiteetin kasvun estyminen

 

Rauhala, L.: Jungin psykoterapian suuntaviivoja hänen filosofiansa ohjannassa

 

Silva Garcia, J.: Ihminen ja sairaus

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2–3/1988

 

Majava, H.: Onnittelut 30-vuotiaalle

 

Psykoterapeuttista hoitokotia suunnittelemassa (M. Siirala, M. Kaila, K. Kaila, N. Pesonen)

 

Majava, H.: Vuosien varrelta – poimintoja toimintakertomuksista

 

Benedetti, G.: Psykoottisesti sairaan tavoittaminen yksilöpsykoterapiassa

 

Siltala, P.: Therapeian koulutuskeskus historiallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä

 

Rekola, J.: Piirteitä Therapeian seminaarin vaiheista

 

Therapeia sivullisen kokemana

 

Malmivaara, K.: Mieleen muistumia Therapeian alkutaipaleelta

 

Therapeia-säätiön koulutuskeskus

 

Ikonen, I.: Kuusivuotinen psykoanalyytikkokoulutus

 

Tähtinen, J.: Kolmivuotinen psykoterapiakoulutus

 

Keinänen, E.: Erityiskoulutusten toimikunta

 

Lehtovuori, P.: Therapeia-yhdistys – Therapeia Society

 

Wrede, G.: IFPS – Katto-organisaatiomme – kuuluminen itseään suurempaan

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1988

 

Lindqvist, M.: Uudistuksen tiellä

 

Michels, R.: Yksi vai useita psykoanalyysejä?

 

Nykkiläinen päiväkirja (H. Salminen, K. Davidkin, M. Törnström, M. Arppo)

 

Bergman, A.: Naisen identiteetin kehitys

 

Tuovinen, M.: Kriminaalipsykiatrian erityisongelmia

 

Lähetettyjä kirjoituksia: Rauhala, L.: Ilmeneekö inhimillinen ahdinko tyhjyydessä vai reaalisessa olemassaolossa?

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4/1987

 

Majava, H.: Saattomatkalla

 

Ermann, M.: Vastustuksen yksilölliset ja vuorovaikutukselliset piirteet

 

Siltala, P.: Vastustuksen rinnalla. Vastarinta somaattisessa sairaudessa ja sairastamisessa

 

Sitolahti, T.: Analyytikon vastarinta ja narsistiset ongelmat

 

Kiviranta, P.: Luonnehäiriöinen ja -neuroottinen vastustus

 

Rosner, S.: Vakavasti sairas tai kuoleva analyytikko

 

Lähetettyjä kirjoituksia: Siirala, M.: Puhetta ihmisestä hänen sairaudessaan ja kaikkinaisessa ahdingossaan

 

In memoriam: Allan Johansson / Siirala, M.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 3/1987

 

Majava, H.: Plattis

 

Rauhala, L.: Psyykkisesti häiriintyneen maailmankuvan filosofinen struktuurianalyysi

 

Bach, H.: Aggressio

 

Kajamaa, R.: Lasten ryhmäpsykoterapia

 

Stange, R.: Kuinka neuroottinen saa psykoanalyytikko olla?

 

Costa Freire, J.: Psykoanalyytikon sosiaalinen vastuu

 

Lähetettyjä kirjoituksia: Siirala, M.: Therapeialaiset prioriteettivaatimukset?

 

In memoriam: Kauko Kaila / Siirala, M.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1987

 

Majava, H.: Tiedon valo ja aurinko

 

Moilanen, O.: Esineistetty minä osana hallintakulttuuria

 

Johansson, A.: Psykoanalyyttinen tekniikka

 

Jacob, W.: Viktor von Weizsäcker ja Sigmund Freud

 

Tuohimetsä, M.: Yksilöityminen organisaatiossa

 

Davidkin, K.: Laaja-alainen fysioterapia

 

Luettua

 

Oranen, A.-M.; Kauttu, K.; Keinänen, E.; Malmivaara, K. ja Myyrä, J.: Lapsen kehityksen tukeminen / Lehtovuori, P.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1987

 

Ihalainen M.-L.: Therapeian historia ja nykypäivä

 

Parland, O.: Psykiatria ja sen tieteiden välinen asema II

 

Rekola, J.: Balint-perinne – Hoitosuhteen uusi tuleminen

 

Majava, H.: Miehen elämänkaari

 

Kiviranta, P.: Kokemuksia miespotilaiden analyyttisesta psykoterapiasta

 

Freyberg, J.: Ikääntyvä narsisti

 

Luettua

 

Rauhala, L.: Meditaatio / Sitolahti, T.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 4/1986

 

Majava, H.: Itsetiedostuksen vaikea aika

 

Parland, O.: Psykiatria ja sen tieteiden välinen asema I

 

Rosenblatt, S., Rosenblatt, P.: Minuuden tuhoutuminen

 

Pietilä, J.: Martin Buber

 

Tieteessä tapahtuu

 

Kiviranta, P.: Tutkija muuttuu, miten käy väitöskirjan?

 

Lähetettyjä kirjoituksia

 

Malmivaara, K.: Ajatuksia therapeialaisesta sairauskäsityksestä

 

Joukamaa, M.: Alaselän kipu ja psyykkiset tekijät

 

Therapeiasta

 

Runo: Nivari, R.: Myytti

 

 

Psykoterapia 2–3/1986

 

Majava, H.: Usko, toivo, teoria

 

Hicklin, A.: Narsismi ja daseins-analyysi

 

Harjula, R.: Sairaus ja syyllisyys

 

Hyrck, R.: Tytöstä naiseksi

 

Kähkönen, S.: Pojasta mieheksi

 

Miller, A.: Itsestänne riippuu, miten koette sanomani

 

Wrede, G.: Tieteenharjoittajan ja terapeutin näkemykset

 

Lahti, I.: Skitsofrenian ennaltaehkäisy

 

Tieteessä tapahtuu

 

Joukamaa, M.: Alaselän kipu ja psyykkiset tekijät / Kiviranta, P.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1986

 

Juva, R.: Uutta rakentamassa

 

Vuoden tapahtuma 1985. VII International Forum of Psychoanalysis, Zürich

 

Condrau, G.: Kuolemaan valmistautuminen

 

Siltala, P.: Sairaus, kuoleminen ja kuolema kulttuurissamme

 

Siirala, M.: AIDS – Kulttuurimme umpikujan aineellistuma ja vapautumisen vetoomus

 

Tieteessä tapahtuu

 

Bondestam, S.: Maanis–depressiivinen vuorovaikutus perheessä / Kiviranta, P.

 

Luettua

 

Johansson, A.: Skitsofrenian analyyttisen psykoterapian ongelma / Illuusio vai draama, Salakka, Y., Mahdottoman mahdollisuudet, Räkköläinen, V.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2–3/1985

 

Majava, H.: Kysymme tässä numerossa

 

Viinisalo, P.: Pelot Kalevalassa

 

Korte, I.: Marjatan poika

 

Varilo, E.: Kullervo, kalevalainen Oidipus

 

Siltala, P.: Helka-virret

 

Alankoja, K.: Symbolit psykoanalyysissa poimintoja kirjallisuudesta

 

Pallasmaa, J.: Rakentamisen mytologia

 

Tieteessä tapahtuu

 

Alanko, A.: Taideterapia psykiatrisessa sairaalassa / Kiviranta, P.

 

Therapeiasta

 

Psykoterapia 1/1985

 

Majava, H.: Tiede, terapia ja Therapeia

 

Benedetti, G.: Kokemuksia psykoosin psykoanalyysista

 

Condrau, G.: Oppianalyysi psykoanalyyttisessa koulutuksessa

 

Alankoja, K.: Narsismi uskonnollisuudessa

 

Tieteessä tapahtuu

 

Lahikainen, A. R.: Uravalinta perheessä tapahtuvan sosiaalistumisen lopputuloksena / Kiviranta, P.

 

Psykoterapian kehittäminen julkisessa terveydenhuollossa

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 3–4/1984

 

Majava, H.: Luova prosessi?

 

Siltala, P.: Lapsuuden luovat ristiriidat

 

Andersson, C.: Psykoterapia ja luovuus

 

Osanen, H.: Sali no. 6. Terapeuttisia näkökulmia Anton Tsehovin novellista

 

Lähetettyjä kirjoituksia: Ruokanen, M.: Eksistentialismi ei tyydytä ekstaasinhimoa

 

In memoriam: Esko Orma / Alanen, Y. O.

 

Kiviranta, P.: Madridin konferenssi

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1–2/1984

 

Majava, H.: Eksistentialismi ja psykoterapia

 

Annala, P.: Eksistenssifilosofian ja psykoterapian juuret

 

Saarinen, E.: Pahuus: Eksistentialistinen näkökulma

 

Salminen, H.: Eksistenssianalyysi ja unet

 

Majava, H.: Eksistenssianalyysi psykoterapiassa

 

Huttunen, R.: Kuvallinen ilmaisu psykoterapiassa

 

Luettua

 

Kaila, K.: Keskusteluja terapeutin kanssa / Salakka, L.

 

Rauhala, L.: Ihmiskäsitys ihmistyössä / Sitolahti, T.

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1983

 

Majava, H.: Parantava sana

 

Siltala, P.: Mahdollisuus sanan käyttöön – tärkeä etu

 

Kruus, L.: Sielunhoito luterilaisessa kirkossa

 

Davidkin, K.: Terapeuttisia aineksia juutalaisuudessa

 

Sidoroff, M.: Ortodoksinen kirkko parantavana yhteisönä

 

Langinvaino, H.: Katolisesta ihmiskäsityksestä

 

Siirala, M.: IFPS:n identiteetti

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1983

 

Majava, H.: Koulukuntaisuus ja toisinajattelijat

 

Ikonen, P.: Kateus ja koulukuntaisuus

 

Siirala, M.: Therapeian opillinen sijattuus

 

Lindqvist, M.: Therapeian kansainväliset yhteydet

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 2/1982

 

Siirala, M.: Surun yhteisyys ja ihmisyysidentiteetti

 

Paavolainen, M.: Olen oppinut teiltä ja teistä

 

Majava, H.: Henkiset voimavarat lääkärin työssä

 

Makkonen, H.: Hoidollinen ja lääketieteellinen ihmiskäsitys

 

Therapeiasta

 

 

Psykoterapia 1/1982

 

Ormio, L.: Vuorovaikutukseen

 

Viinisalo, P.: Rakkaus ja viha psykoterapiassa

 

Kruus, L., Valpola, H., Keinänen, E.: Kolmivuotisen psykoterapiakoulutuksen arviointia